राेजगार संयाेजक (अधिकृत छैठाैँ …

बराहपाेखरी गाँउपालिका

खाेटाङ, नेपाल
Experience: More than or equals to 2 years
Source: Gorkhapatra Newspaper

राेजगार संयाेजक (अधिकृत छैठाैँ सरह)

Basic Job Information

Job Category: General Mgmt. / Administration / Operations
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Employment Type: Contract
Apply Before(Deadline): Jan. 8, 2020, 5 p.m. (1 week, 5 days ago)

राेजगार संयाेजक (अधिकृत छैठाैँ सरह)

माग पद संख्या : १ (एक)
विज्ञापन नं : ०१।०७६।०७७
पद : राेजगार संयाेजक (अधिकृत छैठाैँ तह)

Applying Procedure

इच्छुक उम्मेद्वारबाट यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिनभित्र मापदण्डका अनुसूची (१) बमोजिम रीतपूर्वक फाराम भरी बराहपोखरी गाउँपालिकाको कार्यालय बाघरखाेरमन्झ्याङ, खोटाङमा पेश गर्न हुन गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०७६०।०८।१७ गते बसेको बैठकको निर्णयानुसार अनुराध छ । 

नाेट : यससम्बन्धी शर्तहरू यस कार्यालयको वेवसाइट www.barahapokharimun.gov.np मा प्रकाशित गरिएको छ।

Job Action

TO APPLY: For this job, please follow the applying procedure.


Register Now

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE