नयाँ सहकारी संस्था

Teller/ Receptionist

नयाँ सहकारी संस्था

Teller/ Receptionist

Teller/ Receptionist

नयाँ सहकारी संस्था

हॉडिगाउँ
Source: Kantipur Newspaper

Teller/ Receptionist

Basic Job Information

Job Category: Secretarial / Front Office / Data Entry
Job Level: Entry Level
No. of Vacancy/s: [ 3 ]
Employment Type: Full Time
Apply Before(Deadline): April 30, 2021, noon (1 week, 2 days ago)

Teller/ Receptionist

काठमाडौं हॉडिगाउँ स्थित रहेको नयाँ सहकारी संस्थाको लागि निम्न बमोजिमका कर्मचारीहरु आवश्यक भएको हुँदा इच्छुक व्यक्तिहरुले सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र दरखास्त दिन आह्वान गरिन्छ । 

कर्मचारी: Teller/ Receptionist
संख्या: 3
योग्यता: +2 पास वा सो सरह
तलव सुविधा: कर्मचारी आर्थिक प्रशासन नियमावली बमोजिम 

योग्यता तथा आवश्यकता

  • बजार सहायक पदको लागि दुई पाँग्रे सवारी साधन भएको र लाइसेन्स भएकोलाई विशेष ग्राहेता
  • स्थानियलाई बिशेष ग्राहेता 

इच्छुक निवेदकले आफ्नो बायोडाटा, शैक्षिक पूमाणपत्रको प्रतिलिपि नागरिकताको प्रतिलिपी, हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको फोटो १ प्रति तथा अनुभवको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी सहित यस संस्थको कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सक्नु हुनेछ ।

Applying Procedure

सम्पर्क : 01-4428394, 4423993

Job Action

Similar Jobs

  • Receptionist
  • Save Life Hospital and Research Center Pvt. …
  • Deadline: 4 days, 13 hours from now | Views: 148

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE