Front Desk Staff

Front Desk Staff

Views: 919 | This job is expired 2 months, 1 week ago

Basic Job Information

Job Category : Secretarial / Front Office / Data Entry
Job Level : Entry Level
No. of Vacancy/s : [ 3 ]
Apply Before(Deadline) : Sep. 28, 2023 00:00 (2 months, 1 week ago)

Job Specification

Education Level : Higher Secondary (+2/A Levels/Ib)
Experience Required : Not Required

Front Desk Staff

नेपाल बिजनेश इनिसिएसन फोरम प्रा. लि.

यस कम्पनीको लागि निम्नानुसारको कर्मचारीहरू आवश्यकता परेको हुनाले इच्छुक योग्य उम्मेदवारहरूवाट दरखास्त आवहान गरिन्छ । साथै आफूले चाहेको तलबको रकम ईमेल मार्फत खुलाई ७ दिन भित्रमा आवेदन गर्न अनुरोध ।

पद: Front Desk Staff

संख्या: केही

अनुभव:

  • +2 पास गरेको 
  •  कार्यालयको दैनिक कार्यहरू व्यवस्थापन तथा schedule गर्ने । 
  • दैनिक कार्यहरूको Reporting गर्ने ।
  • Legal सम्वन्धी सामान्य ज्ञान भएको ।
  • नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषाको राम्रो ज्ञान भएको र टाइपिडमा दक्षता ।

This job has expired.

Job Action

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE