Card image cap Sahakari Bivagh_image

Sahakari Bivagh

Government Organization
Follow Followed By (0)

यस विभागको आ.व. २०७६।०७७ को सहकारी क्षेत्र सुदृढीकरण तथा प्रणाली सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत विशिष्टिकृत कार्यका लागि विज्ञ सेवा आवश्यक परेको हुँदा देहाय बमो जिम योग्यता र अनुभव भएका व्यक्तिले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र न्यूनतम पारि श्रमिक दावी गरि कार्य प्रस्ताव बनाई छुट्टा छुट्टै सिलवन्दी गरी सहकारी विभाग नयाँ बानेश्वर मापेश गर्नुहुन आहृवान गरिन्छ ।

Search, Apply & Get Job: FREE