कम्प्यूटर इन्जिनियर
Sahakari Bivagh

यस विभागको आ.व. २०७६।०७७ को सहकारी क्षेत्र सुदृढीकरण तथा प्रणाली सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत विशिष्टिकृत कार्यका लागि विज्ञ सेवा आवश्यक परेको हुँदा देहाय बमो जिम योग्यता र अनुभव भएका व्यक्तिले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र न्यूनतम पारि श्रमिक दावी गरि कार्य प्रस्ताव बनाई छुट्टा छुट्टै सिलवन्दी गरी सहकारी विभाग नयाँ बानेश्वर मापेश गर्नुहुन आहृवान गरिन्छ ।

कम्प्यूटर इन्जिनियर

Views: 1562 | This job expired 6 months ago

आवश्यक संख्या: १ (एक)

आवश्यक योग्यता / अनुभवः  कम्प्यूटर / आई.टी इन्जिनियरिङमा कम्तिमा स्नातक तह वा सो सरह उतिर्ण गरेको / कम्तीमा ३ वर्ष कम्प्यूटर प्रोग्रामिङ (माईक्रो सफ्ट नेटफ्रेमवर्क र ए. भी. सी. मा कामकाज गरको , तथ्याङ्क व्यवस् थापन प्रणाली विकासमा अनुभव भएको , माइक्रो सफ्ट एसक्यूएल सरभर २०१४ वा त्यो भन्दा माथिको ज्ञान भएको , वेभबेस एप्लिकेसन विकासमा अनुभव भएको

काम गर्नुपर्ने  स्थानः  सहकारी विभाग, नयाँ बानेश्वरमा मुकाम गरी विभागबाट तोकिए अनुसार 

काम गर्नुपर्ने  अवधिः ६ महिना (३/३ महिनामा करार सेवा सम्झौता गरिने )

कार्य विवरणः सहकारी विभागले स्वीकृत गरेको कार्यशर्तनामा (Terms of Reference) र सम्झौताका शर्त अनुसार हुनेछ । कार्यशर्तनामा र पेश गर्नुपर्ने  प्रस्तावको ढाँचा विभागबाट कार्यालय समयमा यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र खरिद गर्न सकिने छ

Applying Procedure

दरखास्त दस्तुर:  रु १०००।– (एक हजार रुपैयाँ) फिर्ता नहुने गरी

छनौट आधार: कार्यशर्तनामामा उल्लेख भए अनुसारका आधारका अलावा विभागले तय गरेको मूल्याङ्कनका आधारमा विषय विज्ञलाई छनौट गरिने छ

पारिश्रमिकः आपसी सहमतिमा हुनेछ

पेश गर्नुपर्ने  कागजात विवरणः  नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी सहित कार्यशर्तनामामा उल्लेख भए अनुसार कागजातहरू र दस्तुर बुझाएको रसिद, पेश भएका प्रस्तावहरूको स्वीकृत वा अस्वीकृत वा स्थगित गर्ने  अधिकार सहकारी विभागमा निहित रहने छ । रित नपुगेका प्रस्ताव उपर कुनै कारबाहि गरिने छैन ।

Job Action

TO APPLY: For this job, please follow the applying procedure.


Register Now

Similar Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE