राजापुर नगरपालिका

कृषि प्राविधिक सहायक

राजापुर नगरपालिका

कृषि प्राविधिक सहायक

कृषि प्राविधिक सहायक

राजापुर नगरपालिका

राजापुर, बर्दिया
Source: Annapurna Post Newspaper

कृषि प्राविधिक सहायक

Basic Job Information

Job Category: IT & Telecommunication
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Employment Type: Full Time
Apply Before(Deadline): Sept. 22, 2020, noon (6 days, 15 hours ago)

कृषि प्राविधिक सहायक

बिज्ञापन नं. ०२-२०७७/०७८
तह: स्थानीय सेवाको पाँचौ तह सरह

१. आवश्यक न्यूनतम योग्यता र अनुभव: 

(क) कृषि बिषयमा प्रविणता प्रमाण-पत्र तह वा डिप्लोमा तह उत्तिर्ण भएको, 

(ख) अनुभव र सिपः कृषि प्राविधिक सहायकमा देहायका अनुभव र सीप आवश्यक पर्नेछ: 

  • कम्तिमा ३ महिने तालिम लिई आधारभुत कम्प्युटर सिप भएको,
  • कृषि तथा पशुपालन सम्बन्धी ज्ञान भएको, आयोजनाको लक्ष्य र परिणाम हासिल गर्न टोलिमा काम गरेको अनुभव, पारस्परिक सम्बन्ध सम्बन्धी सीप सहित कम्तिमा ६ महिनाको अनुभव भएको। 

(ग) उमेरः कम्तिमा १८ बर्ष पूरा भई ३५ बर्ष ननाघेको।

Applying Procedure

प्रस्तुत बिषयमा नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रम (NCCSP) को आर्थिक सहयोगमा यस राजापुर नगरपालिकामा सञ्चालित जलवायु उत्थानशिल विकास आयोजनाहरु अन्तर्गत कृषि क्षेत्रसंग सम्बन्धित कार्यक्रमहरु संचालनका लागि आवश्यक कृषि प्राविधिक करारमा पदपूर्तिका लागि निम्न बमोजिम योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकले १५ दिनभित्र माग बमोजिमका विवरण र राजश्व तिरेको रसिद सहित कार्यालयमा निवेदन दिनुहुन अनुरोध छ।

२. दरखास्त दिने स्थान: राजापुर नगरपालिकाको कार्यालय । 

३. दरखास्त दिने अन्तिम मिति: २०७७/०६।०५ गते कार्यालय समयभित्र । 

४. आवेदन दस्तुरः रु.८००/- (आठ सय रुपैयाँमात्र) 

५. छनौटको किसिमः प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूचि प्रकाशन, लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ता ।

६. आवेदन साथ संलग्न कागजातहरुः आवेदक स्वयमले प्रमाणित गरेको देहाय बमोजिमको प्रतिलिपिहरु । 

  • नागरिकता प्रमाण-पत्र, 
  • न्यूनतम योग्यताको लब्धाङ्क प्रमाण-पत्र,
  • चारित्रिक प्रमाण-पत्र,
  • अनुभव खुल्ने कागजात, 
  • २ प्रति पासपोर्ट साईजको फोटो

७. सेवा सुविधाः नगरपालिकाले तोके बमोजिम ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

राजापुर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
राजापुर, बर्दिया
५ नं. प्रदेश, नेपाल 

Job Action

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE