नि.मा. गणित विषय शिक्षक

श्री गौरीशंकर माध्यमिक विद्यालय

निजगढ -८, बारा
Experience: More than or equals to 1 year
Source: Kantipur Newspaper

नि.मा. गणित विषय शिक्षक

Basic Job Information

Job Category: Teaching / Education
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Employment Type: Full Time
Apply Before(Deadline): Oct. 13, 2019, 5 p.m. (4 months ago)

नि.मा. गणित विषय शिक्षक

१) विज्ञापन नं. : २

पद : नि.मा. गणित विषय शिक्षक

किसिम : करार

आवश्यक संख्या : १ (एक)

आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता

  • मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट गणित विषय लिई प्रविणता प्रमाण-पत्र तह वा कक्षा १२ उत्तीर्ण गरी अध्यापन अनुमति पत्र प्राप्त गरेको ।

तलब : प्रचलित स्केल बमोजिम

Applying Procedure

निवेदनसाथ संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरू : शैक्षिक योग्यता, नेपाली नागरिकता प्रमाण-पत्र, अध्यापन अनुमतिपत्रको प्रतिलिपी ।

६) छनौटको किसिम : लिखित, कक्षा अवलोकन र अन्तरवार्ता ।

७) आवेदनदस्तुर : रु १००० (एक हजार रुपैया)

८) आवेदन बुझाउने अम्तिम मिति : २०७६।०६।२६ गते (विद्यालय समय भित्र)

९) आवेदन बुझाउने स्थाल : विद्यालयको प्रशासन शाखा

१०) सम्पर्क मिति : २०७६।०६।२६ गते (विद्यालय समयभित्र)

११) परीक्षाको मिति र समय : सम्पर्क मितिमा सूचित गरिनेछ ।

अन्य थप जानकारीको लागि विद्यालय वा विद्यालयको
फोन नं. ०५३-५४०२३०/९८५५०४४२८५/ ९८५४५११६६१६ र
९८५५०४४५४८ मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ ।

श्री गौरीशंकर माध्यमिक विद्यालय
निजगढ -८, बारा 

Job Action

TO APPLY: For this job, please follow the applying procedure.


Register Now

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE