Teacher

Teacher

Views: 401 | This job is expired 1 day, 5 hours ago

Basic Job Information

Job Category : Teaching / Education
Job Level : Mid Level
No. of Vacancy/s : [ 1 ]
Employment Type : Full Time
Apply Before(Deadline) : Jul. 18, 2024 13:00 (1 day, 5 hours ago)

Job Specification

Education Level : Under Graduate (Bachelor)
Experience Required : Not Required

Teacher

महेश्वरी माध्यमिक विद्यालय

यस श्री महेश्वरी माध्यमिक विद्यालय पोखरा २२, कास्कीमा रिक्त हुन आएको माध्यमिक सट्टा दरबन्दी (शिक्षक) पदमा पोखरा महानगरपालिका शिक्षा महाशाखाको मिति २०८१/०३/१८ को च.नं १०११ को पत्र तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मिति २०८१ /०३/ १८ को निर्णय अनुसार रिक्त शिक्षक पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले इच्छुक योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरुबाट दरखास्त दिनुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

पद: मा.वि. शिक्षक (सट्टा दरबन्दी - १ )

न्यूनतम शैक्षिक योग्यता: मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट बि.एड उत्तीर्ण वा सो सरह

विषय: अंग्रेजी

पद संख्या: ०१ एक

उमेर: १८ वर्ष पुरा भई ४० वर्ष ननाघेको

परीक्षाको किसिम: लिखित, अन्तर्वार्ता र प्रयोगात्मक

विज्ञापन प्रकाशन मिति: २०८९ / ०३ / १९

आवेदन शुल्क: रु. १०००/-

तलब सुविधा: नेपाल सरकारको प्रचलित नियमानुसार

This job has expired.

Similar Jobs
Powered by Merojob AI

Job Action

Similar Jobs
Powered by Merojob AI
Most Viewed Jobs
job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE