Teacher

Teacher

Views: 185 | This job is expired 1 week ago

Basic Job Information

Job Category : Teaching / Education
Job Level : Mid Level
No. of Vacancy/s : [ 1 ]
Employment Type : Full Time
Job Location : Pokhara
Apply Before(Deadline) : Jul. 09, 2024 15:00 (1 week ago)

Job Specification

Education Level : Higher Secondary (+2/A Levels/Ib)
Experience Required : Not Required

Teacher

श्री लीला आधारभूत विद्यालय

यस श्री लीला आधारभूत विद्यालयको रिक्त प्रा. वि. तह स्वीकृत दरबन्दीमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने विद्यालय व्यवस्थापन समितिको २०८१ / ०३ / ११ को निर्णय एंव पोखरा महानगरपालिका शैक्षिक प्रशासन शाखाको मिति २०८१ / ०३ / ११ गतेको चलानी नं. ९८६ को पत्रानुसार तपसिलको योग्यता पुगेको ईच्छुक नेपाली नागरिकबाट यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र दरखास्त आव्हान गरिन्छ । 

विज्ञापन नं.: ०१ /२०८०/०८१

पदः शिक्षक

पद संख्या: १

तह: प्रा.वि तृतीय श्रेणी (करार)

न्यूनतम शैक्षिक योग्यताः मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट +२ वा सो सरह उतीर्ण ।

उमेर: १८ वर्ष पूरा गरी ४० वर्ष ननाघेको

आवेदन साथ पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु: हस्तलिखित निवेदन सहित शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि, अध्यापन अनुमति पत्रको

प्रतिलिपि, नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि ।

परीक्षाको किसिम: लिखित र अन्तरवार्ता

परीक्षा हुने स्थान: शिक्षा महाशाखा, पोखरा महानगरपालिका कास्की

तलब तथा अन्य सुविधा: नेपाल सरकारको प्रचलित नियमाअनुसार 

आवेदन दस्तुर: रु १०००/-  (अक्षेरुपी एक हजार मात्र)

This job has expired.

Similar Jobs
Powered by Merojob AI

Job Action

Similar Jobs
Powered by Merojob AI
job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE