ईशान मेमोरियल अस्पताल

MEDICAL OFFICER

ईशान मेमोरियल अस्पताल

MEDICAL OFFICER

MEDICAL OFFICER

ईशान मेमोरियल अस्पताल

Experience: More than or equals to 1 year
Source: Kantipur Newspaper

MEDICAL OFFICER

Basic Job Information

Job Category: Healthcare / Pharma / Biotech / Medical / R&D
Job Level: Entry Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Offered Salary: NRs. 100,000.00 Monthly
Apply Before(Deadline): May 9, 2022, 11:55 p.m. (1 week, 1 day ago)

MEDICAL OFFICER

यस सामुदायिक ईशान मेमोरियल अस्पतालको लागि विशेषज्ञ चिकित्सक आवश्यक भएकोले योग्यता पुगेका ईच्छुक नेपाली नागरिकहरुबाट यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र यस अस्पतालको email id [email protected] मा कागजात पेश गर्न हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

पदआवश्यक संख्यापरीक्षाको किसिमतलब
INTERNAL MEDICINE DOCTORअन्तरवार्ता२,५०,०००
PEDIATRICS DOCTORअन्तरवार्ता२,५०,०००
MDGP DOCTORअन्तरवार्ता२,५०,०००
MEDICAL OFFICERअन्तरवार्ता१,००,०००
GYNECOLOGIST DOCTORअन्तरवार्ता२,५०,०००

१. नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा विशेषज्ञता दर्ता भएको प्रमाणपत्र अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्नेछ । 

२. उमेर २१ वर्ष पुरा भई ४५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ । 

३. हस्तलिखित निवेदन सहित शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, नागरिकताको प्रतिलिपि । 

४. प्राप्त दरखास्तहरुको shortlist तयार गरी छनौट गरिनेछ । 

५. अन्तरवार्ताको मिति दरखास्त बुझाउने अन्तिम मितिको भोलिपल्ट प्रकाशित गरिनेछ ।

६. कम्तिमा १ वर्ष अनुभव भएको हुनुपर्नेछ ।

Job Action

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE