Math Teacher

Math Teacher

Views: 256 | Apply Before: 4 weeks, 1 day from now

Basic Job Information

Job Category : Teaching / Education
Job Level : Mid Level
No. of Vacancy/s : [ 1 ]
Apply Before(Deadline) : Jul. 24, 2024 16:05 (4 weeks, 1 day from now)

Job Specification

Experience Required : Not Required

Math Teacher

श्री युगज्योति माध्यमिक विद्यालय

देवदह-६ रूपन्देही

सूचना प्रकाशित मितिः २०८१/०२/२९ उपर्युक्त सम्बन्धमा देवदह नगरपालिका बाट प्राप्त च न ४२३३ को मिति २०२० / ०२ / २८ गतेको अनुमति पत्र अनुसार मा. वि. शिक्षण सिकाइ अनुदान | कोटामा तपशिलमा उल्लेखित भए अनुसार मा. वि. तहमा गणित विषय शिक्षक आवश्यक रहेकोले योग्यता पुगेको नेपाली नागरिकबाट दरखास्त आह्वान गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारीका लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ । 

तपशिल

पदः मा. वि. शिक्षण सिकाइ संघिय अनुदान

संख्याः

विषयः गणित

शैक्षिक योग्यता: गणित विषय लिई कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण

तलब भत्ता: नेपाल सरकारको प्रचलित स्केल बमोजिम

उमेर : १८ वर्ष पुरा भई ४० वर्ष ननाघेको।

दरखास्त आइपुग्ने अन्तिममितिः २०८१ / ०३ / ११ गते मंगलवार (विद्यालय समयभित्र )

सम्पर्क मितिः २०८१/०३/ १२ गते बुधवार

परीक्षा मितिः सम्पर्क मितिमा तोकिने छ ।

परीक्षाको किसिम : लिखित, अन्तर्वार्ता र कक्षा अवलोकन ।

विज्ञापन दस्तुरः २५००/-

आवश्यक कागजातहरु

  • नेपाली नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि - २
  • एस. एल. सी. / एस.इ.इ. देखीका शैक्षिक प्रमाण पत्रका प्रतिलिपिहरु - २ 
  • माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमति पत्रको प्रतिलिपि - २
  • हस्तलिखित निवेदन पत्र - १

Recommended Jobs

Job Action

Similar Jobs
Powered by Merojob AI
Most Viewed Jobs
job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE