स्कूल अफ इन्जिनियरीङ्ग

Laboratory Assistant (Computer)

स्कूल अफ इन्जिनियरीङ्ग

Laboratory Assistant (Computer)

Laboratory Assistant (Computer)

स्कूल अफ इन्जिनियरीङ्ग

Source: Kantipur Newspaper

Laboratory Assistant (Computer)

Basic Job Information

Job Category: Healthcare / Pharma / Biotech / Medical / R&D
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Employment Type: Contract
Apply Before(Deadline): March 11, 2021, midnight (1 month ago)

Laboratory Assistant (Computer)

पोखरा विश्वविद्यालय, विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत स्कूल अफ इन्जिनियरीङ्गमा सञ्चालित स्नातक तहका कार्यक्रमहरुमा अध्यापन गराउनका लागि पुर्णकालीन करार सेवामा उप-प्राध्यापकहरु र सहायक प्रशिक्षकहरु आवश्यकता भएकोले ईच्छुक व्यक्तिहरुबाट मिति २०७७/११/०६ गते देखि मिति २०७७/११/२७ गते कार्यालय समय सम्ममा शैक्षिक आवेदन फारम, योग्यताको प्रमाणित प्रतिलिपी, अनुभवका प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी, नेपाली नागरिकताको छाँया प्रति,वायोडाटा र अन्य आवश्यक कागजातहरु र उप-प्राध्यापक पदको लागि दस्तुर (आवेदन र परीक्षा) रु २८००। (अक्षरुपी दुईहजार आठ सय) मात्र र सहायक प्रशिक्षक पदहरुको लागि रु १९००। (अक्षरुपी एक हजार नौ सय मात्र स्कुल अफ इन्जिनियरिङ्गको NIC ASIA BANK को खाता नं 1641051581752401 वा KAMANA SEWA BIKAS BANK Ltd को खाता नं 01713400208628000003 मा दस्तुर तिरेको वैक भौचर संलग्न गरी स्कुल अफ ईन्जिनियरिङ्ग निर्देशकको कार्यालयमा निवेदन पेश गर्न यसै सूचनाद्धारा सूचित गरिन्छ अथवा [email protected] मा इमेल गरी आवेदन दिनु हुन जानकारी गराईन्छ । आवेदकहरुको मुल्यांकन पो.वि सेवा आयोगको नियमानुसार हुनेछ। 

Position: Laboratory Assistant
Required No.: 1
Subject: Computer
Minimum Qualification: Diploma in Computer Engineering 
Remarks: Recruitment processes will be as per guided by Service Commission Acts of Pokhara University

Applying Procedure

नोट : मिति २०७७/११/२८ गते देखि २०७७/१२/०५ गते कार्यालय समय सम्ममा थप दस्तुर दाखिला गरी आवेदन दिन सकिनेछ । 
परीक्षा मिति : २०७७/१२/१३ गते। 
परीक्षा स्थान : स्कूल अफ इन्जिनियरीङ्ग , समय ११:०० बजे दखि ३:०० बजे सम्म आवेदन फारम र पाठ्यक्रम पो.वि. को website pu.edu.np मा हेर्न सकिनेछ । 

शिक्षक छनौट समिति 
स्कूल अफ ईन्जिनीयरीङ्ग ।

Job Action

Similar Jobs

  • School Nurse
  • The British School
  • Deadline: 12 hours from now | Views: 340

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE