Finance Officer

Finance Officer

Deafblind Association Nepal

Experience: More than or equal to 1 year

Finance Officer

Views: 315 | This job is expired 1 week, 4 days ago

Basic Job Information

Job Category : Accounting / Finance
Job Level : Mid Level
No. of Vacancy/s : [ 1 ]
Apply Before(Deadline) : Jun. 13, 2024 04:00 (1 week, 4 days ago)

Job Specification

Education Level : Under Graduate (Bachelor)
Experience Required : More than or equal to 1 year

Finance Officer

श्रवणदृष्टि विहीन संघ नेपाल

श्रवणदृष्टि विहीन संघ नेपाल, श्रवणदृष्टि विहीन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको राष्ट्रियस्तरको संस्था हो । यस संस्थाका लागि देहाय बमोजिमका पदका लागि कर्मचारी आवश्यक परेको हुदा योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरुबाट दरखास्त आह्वान गरिन्छ ।

पदः  वित्त अधिकृत

शैक्षिक योग्यता

  • व्यवस्थापन विषयमा स्नातक तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने
  • नेपाली अंग्रेजी दुवै भाषामा कम्प्यूटर टाइप गर्न जानेको
  • नेपाली अंग्रेजी दुवै भाषामा परियोजना प्रस्ताव र प्रतिवेदन बनाउन जानेको
  • सफ्ट्वेयरको प्रयोग गरी नेपाली अंग्रेजी दुवै भाषामा लेखा राख्न जानेको, 
  • कम्तिमा १ वर्षको कार्य अनुभव भएको

आवेदन दिने अन्तिम मिति: २०८१ जेठ ३१ दिनको ४ बजेभित्र

सम्पर्क: मिति २०७१ जेष्ठ ३२ दिनको १२ बजेभित्र

तलब स्केल: आपसी समझदारीमा

परीक्षा किसिमः आवश्यकतानुसार लिखित र अन्तरवार्ता

आवश्यक कागजात हस्तलिखित निवेदन, बायोडाटा शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र तथा कार्य अनुभवको प्रमाणपत्र

दरखास्त पेश गर्न इमेल: [email protected] , [email protected] , अथवा कार्यलयमा उपस्थित

भाई पेश गर्न सक्नुहुनेछ ।

This job has expired.

Recommended Jobs

Job Action

Similar Jobs
Powered by Merojob AI
Most Viewed Jobs
job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE