सारथी नेपाल लघवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड

नायब कार्यकारी अधिकृत (Deputy Executive Officer)

सारथी नेपाल लघवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड

नायब कार्यकारी अधिकृत (Deputy Executive Officer)

नायब कार्यकारी अधिकृत (Deputy Ex…

सारथी नेपाल लघवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड

धुलिखेल ०३ काभ्रेपलाञ्चोक
Experience: More than or equals to 10 years
Source: Aarthik Abhiyan Newspaper

नायब कार्यकारी अधिकृत (Deputy Executive Officer)

Basic Job Information

Job Category: General Mgmt. / Administration / Operations
Job Level: Senior Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Employment Type: Full Time
Apply Before(Deadline): June 23, 2021, 5 p.m. (1 day, 3 hours ago)

नायब कार्यकारी अधिकृत (Deputy Executive Officer)

सारथी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “घ” वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त राष्ट्रिय स्तरको वित्तीय संस्था हो । यस वित्तीय संस्थाकोलागि नायब कार्यकारी अधिकृत (Deputy Executive Officer) को आवश्यकता परेकोले निम्न लिखित योग्यता पुगेको ईच्छुक नेपाली नागरिकहरुबाट दरखास्त आह्वान गरिन्छ। 

आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता : मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालयबाट कम्तिमा स्नातक वा सो सरहको परीक्षा उर्तीर्ण गरेको, स्नात्तकोत्तरलाई प्राथमिकता दिईनेछ । 

कार्य अनभव : बैंक तथा वित्तीय संस्थामा न्यनतम १० वर्षको कार्यअनभव सहित वरीष्ठ प्रवन्धक तहमा कम्तिमा ५ वर्ष वा कुनै लघुवित्त वित्तीय संस्थामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा न्यूनत्तम ५ वषको कार्य अनुभव भएको। 

उमेर : दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्ममा ५५ वर्ष ननाघेको हुनु पर्नेछ ।

पारिश्रमिक : मासिक पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा संस्थाको नियमानुसार हुनेछ । Applying Procedure

दर्खास्त दिन योग्य व्यक्तिले वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय, धुलिखेल ०३ काभ्रेपलाञ्चोकमा आफनो निवेदन सहित बायोडाटा, नागरिकता प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र तथा कार्य अनुभव खुल्ने कागजातको प्रतिलिपि यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले २१ दिनभित्र प्राप्त हुने गरी इमेल मार्फत [email protected] मा पठाउनु पर्नेछ । प्राप्त आवेदकहरु मध्येबाट Short Listed उम्मेदवारलाई लिखित परीक्षा, प्रस्तुतिकरण तथा अन्तवार्ताको लागि वोलाईनेछ ।

नोटः छनौट प्रक्रिया सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार यस वित्तीय संस्थामा निहित रहने छ। रित नपुगेको र म्याद नाघी आएको दरखास्त उपर कुनै कारवाही गरिने छैन । 

सारथी नेपाल लघवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड
केन्द्रीय कार्यालय, धुलिखेल ०३, काभ्रेपलाञ्चोक, नेपाल 
फोन : ०११-४९०६७१
Website: www.sarathinepal.com.np

Job Action

Similar Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE