Birethanti Secondary School

Computer Instructor

Birethanti Secondary School

Computer Instructor

Computer Instructor

Views: 100 | Apply Before: 5 days, 23 hours from now

Basic Job Information

Job Category : Teaching / Education
Job Level : Mid Level
No. of Vacancy/s : [ 1 ]
Employment Type : Full Time
Apply Before(Deadline) : Jul. 22, 2024 15:15 (5 days, 23 hours from now)

Job Specification

Education Level : Under Graduate (Bachelor)
Experience Required : Not Required

Computer Instructor

श्री बिरेठाँटी मा.वि.

यस श्री बिरेठाँटी मा.वि. को वि.व्य.स.को मिति २०८१/०३/२२ गतेको निर्णय तथा अन्नपूर्ण गाउँपालिका, कास्कीको मिति २०८१/०३/०२३ को शिक्षक / प्रशिक्षक विज्ञापन अनुमतिपत्र अनुसार यस विद्यालयको प्राविधिक धारतर्फ तपसिल बमोजिम खुल्ला विज्ञापनद्वारा शिक्षक / प्रशिक्षक अस्थायी करारमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले उल्लेखित योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरुबाट दरखास्त आव्हान गरिन्छ । 

विज्ञापन नं.: ०७

पद: कम्प्यूटर प्रशिक्षक 

विषय: कम्प्यूटर इंजिनियरिङ

: माध्यमिक ११-१२ (साविक उ.मा.वि.)

संख्या: १

शैक्षिक योग्यता: कम्प्युटर इञ्जिनियरिङ (Computer Engineering. Information Technology, Software Engineering & Computer System Engineering) विषय लिई स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण भएको (स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण भएको उपलब्ध नभएमा उपरोक्त विषयमा स्नातक उतिर्ण भई कम्तीमा एक वर्ष कार्य अनुभव भएको ।

Similar Jobs
Powered by Merojob AI

Job Action

Similar Jobs
Powered by Merojob AI
job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE