शिक्षक

शिक्षक

Views: 165 | This job is expired 2 days, 7 hours ago

Basic Job Information

Job Category : Teaching / Education
Job Level : Mid Level
No. of Vacancy/s : [ 1 ]
Employment Type : Full Time
Job Location : कपिलवस्तु
Apply Before(Deadline) : May. 21, 2024 14:05 (2 days, 7 hours ago)

Job Specification

Education Level : Higher Secondary (+2/A Levels/Ib)
Experience Required : Not Required

शिक्षक

श्री राम गोरखा माध्यमिक विद्यालय 

 श्री राम गोरखा माध्यमिक तह (0-१२ ) विद्यालय कृष्णनगर न. पा. वार्ड नं- ए. बहादुरगंज कपिलवस्तु (नेपाल) शिक्षक आवश्यकता

सूचना प्रकाशित मिति: २०८१०१२५

यस विद्यालयमा रिक्त रहेको साविक उच्च मा. वि. (मा.वि. द्वितीय श्रेणी) गणित विषयमा अस्थायी करार शिक्षक पदमा पदपूर्ति गर्नु पर्ने भएकोले वि. व्या. समितिको मिति २०८१।०१।२३ गतेको निर्णय तथा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई को मिति २०८१।०१।२४ गतेको च.न. ६२५ को पत्र अनुसार तपसिलका योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरु बाट दरखास्त आह्वानका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

तपसील

विज्ञापन नं. ०४/०८०/८१

पदः शिक्षक

तहः साविक उच्च मा. वि. ( मा. वि. द्वितीय) गणित

श्रेणी: द्वितीय

पद संख्या: १ (एक)

सेवाको किसिमः अस्थायी करार

आवश्यक न्युन्तम शैक्षिक योग्यताः मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालयबाट सम्बन्धित विषयमा स्नातोकोतर वा सो सरह उत्तिर्ण गरेको ।

 प्रकाशित मितिः २०८११/०१/२५ गते

छनौट प्रक्रिया: लिखित तथा मौखिक परीक्षा दस्तुर रु १००० |

उमेर: १८ वर्ष पुरा भई ४० वर्ष ननाघेको 

तलब स्केल: प्रचलित स्केल बमोजिम

दरखास्त दिने अन्तिम मितिः २०८१।०२।०८ गते अपरान्ह ४:०० बजे सम्म

सम्पर्क मितिः २०८१/०२/०९ गते बिहान ११:०० बजे

लिखित परीक्षा मितिः सम्पर्क मितिका दिन तोकिने छ ।

संलग्न गर्नु पर्ने कागजातहरुः

  • नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी 
  • शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी 
  • स्थायी अध्ययापन अनुमति पत्रको प्रतिलिपी This job has expired.

Recommended Jobs

Job Action

Similar Jobs
Powered by Merojob AI
job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE