निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड

अधिकृत तह

निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड

अधिकृत तह

अधिकृत तह

निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड

Source: Kantipur Newspaper

अधिकृत तह

Basic Job Information

Job Category: Banking / Insurance /Financial Services
Job Level: Entry Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Apply Before(Deadline): Jan. 12, 2022, 11:55 p.m. (6 days, 10 hours ago)

अधिकृत तह

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “घ” वर्गको ईजाजतपत्रप्राप्त भई हाल ७७ जिल्लामा १८१ वटा शाखाहरू मार्फत लघुवित्त सेवा प्रदान गर्दै आएको राष्ट्रिय स्तरको यस निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडमा देहाए बमोजिमको योग्यता पुगेका ACCA/CA/CPA उत्तीर्ण नेपाली नागरिकहरूबाट यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र यस वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय, भगवतीवहाल, नक्साल, काठमाण्डौ वा ईमेल [email protected] मा आईपुग्ने गरी आफ्नो योग्यता, अनुभव, नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी सहित यस वित्तीय संस्थाले तोकेको ढाँचामा रितपूर्वक दरखास्त आव्हान गरिन्छ । 

विज्ञापन नं. १/२०७८/०७९ (खुल्ला) 
(क) श्रेणी/तह: अधिकृत तह 
(ख) संख्या: केही 
(ग) परीक्षाको किसिम: अन्तर्वार्ता 
(घ) तलव: संस्थाको नियमानुसार 
(ङ) आवश्यक योग्यता: ACCA/CA/CPA उत्तीर्ण 
(च) उमेर: दरखास्त दिने अन्तिम मितिमा २१ वर्ष पुरा भई ३५ वर्ष ननाघेको हुनु पर्नेछ । महिलाको हकमा ४० वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ। 

Applying Procedure

अन्य जानकारी 
१. दरखास्त फारम यस संस्थाको वेबसाईट https:www.nirdhan.com.np/download/career/Applicationform.pdf मा डाउनलोड गरी प्राप्त गर्न सकिनेछ।  
२. रितपूर्वक प्राप्त निवेदनहरू मध्येबाट छानबिन गरी छोटो सूची तयार गरिनेछ । छोटो सूचीमा परेका निवेदकहरूलाई मात्र परीक्षा दस्तुर लिई प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता परीक्षामा सहभागी गराईनेछ। 
३. अन्तर्वार्ताको मिति, समय र स्थान संस्थाको वेबसाईटमा राखिनेछ । 
४. परीक्षा दस्तुर रू.१,०००।०० लाग्नेछ । 
५. प्राप्त दरखास्त फारमहरू कुनै कारण जनाई वा नजनाई स्वीकृत/अस्वीकृत गर्न सक्ने अधिकार वित्तीय संस्थाको पदपूर्ति समितिमा सुरक्षित रहनेछ ।

पदपूर्ति समिति
निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड
केन्द्रीय कार्यालय, नक्साल, काठमाण्डौ 
फोन नं: ०१-४५१३७११, ४५१३७९४, ४५१३८४०

Job Action

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE