ऐसेलुखर्क गाउँपालिका, खोटाङ

अ.हे.व.

ऐसेलुखर्क गाउँपालिका, खोटाङ

अ.हे.व.

अ.हे.व.

ऐसेलुखर्क गाउँपालिका, खोटाङ

ऐसेलुखर्क, खोटाङ
Experience: More than or equals to 1 year
Source: Annapurna Post Newspaper

अ.हे.व.

Basic Job Information

Job Category: Healthcare / Pharma / Biotech / Medical / R&D
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 4 ]
Employment Type: Contract
Apply Before(Deadline): Sept. 11, 2021, 11:55 p.m. (1 week, 6 days ago)

अ.हे.व.

ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको मिति २०७८/०५/१० को निर्णयानुसार यस गाउँपालिकालाई आवश्यक तपशिल बमोजिमको पदमा करार सेवामा कर्मचारी पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले सो पदका लागि तोकिएको योग्यता पुगेका इच्छुक उम्मेद्धवारहरुले रीत पूर्वक सूचना प्रकाशित मितिले १५ (पन्ध्र) दिन भित्र दरखास्त पेश गर्नु हुन सरोकारवाला सबैमा यो सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिएको व्यहोरा जानकारी गराईन्छ ।

माग गरिएको पद:

 • विज्ञापन नं.: ४०/०७८/०७९
 • शैक्षिक योग्यता: मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट CMA कोर्ष उत्तीर्ण गरी NHPC मा दर्ता भएको ।

Applying Procedure

नाेट:

 • परीक्षाको किसिम: लिखित र अन्तरवार्ता ।
 • आवेदन दिनुपर्ने अन्तिम मिति: २०७८/०५/२५ आवेदन दिनपर्ने अन्तिम मिति सम्ममा १८ वर्ष परा भई ३५ वर्ष ननाघेको हनपर्ने।
 • आवेदन बुझाउनु पर्ने स्थान: प्रशासन शाखा ऐसेलुखर्क गाउँपालिका वा इमेल माफत दरखास्त पेश गर्दा इमेल ठेगाना: [email protected].np मा पठाउन सक्नु हुनेछ ।
 • आवेदन साथ पेस गर्नु पर्ने कागजातहरु: शैक्षिक योग्यताको प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि, नागरिकताको प्रतिलिपि, अन्य आवश्यक कागजातको प्रतिलिपि।
 • दरखास्त दस्तुर: हे.अ.र Staff Nurse का लागि रु. ५००/- अ.हे.व. र अ.न.मी. का लागि रु.४००/- ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको नाममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैक ऐसेलखर्क शाखामा रहेको आन्तरिक राजस्व खाता न.२३३०१००३०१०१०००२ मा नगद जम्मा गरी सक्कलै भौचर पेश गर्ने ।
 • दरखास्त दर्ता: दरखास्त फारम लोक सेवा आयोगको ढाँचामा भरी गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयमा तोकिएको अवधिमा बुझाई सक्नुपर्ने छ । 

सर्तहरु:
इच्छक आवेदकहरुले निम्न सर्तहरुका अधिनमा रही कामकाज गर्नपर्नेछ। 

 • तलब स्केल: नेपाल सरकारको नियमानुसार
 • कामकाज गर्नुपर्ने: ऐसेलुखर्क गाउँपालिका अन्तर्गत रहेको विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरुमा ।
 • स्थानीयलाई थप १० अंक दिईने छ।

थप जानकारीका लागि फोन नं. ०३६४१११०३/ ९८१७७९०००१/ ९८६२८५२०२१ मा सम्पर्क गर्न सक्नु हुने छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

Job Action

Similar Jobs

 • Service Engineer
 • A Leading Business Organization
 • Deadline: 2 days, 7 hours from now | Views: 378

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE