आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.

सपरभाईजर - केही

आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.

सपरभाईजर - केही

सपरभाईजर - केही

आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.

केन्द्रीय कार्यालय ककनी-०६, नुवाकोट तथा शाखा कार्यालयहरु
Experience: More than or equals to 5 years
Source: Aarthik Abhiyan Newspaper

सपरभाईजर - केही

Basic Job Information

Job Category: General Mgmt. / Administration / Operations
Job Level: Senior Level
No. of Vacancy/s: [ Few ]
Employment Type: Full Time
Apply Before(Deadline): Sept. 11, 2021, 11:55 p.m. (1 week, 6 days ago)

सपरभाईजर - केही

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “घ” वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त राष्ट्रिय स्तरको यस आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. को केन्द्रीय कार्यालय तथा शाखा कार्यालयहरुको लागि मेहनती, इमान्दार र अनुभवि कर्मचारीहरुको आवश्यकता भएकोले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्नु पर्ने भएको हुँदा योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरीकहरुबाट तपसिल बमोजिमको पदहरुको लागि दरखास्त आह्वान गरिन्छ।

  • विज्ञापन नं.: २/०७८/७९
  • श्रेणी: सहायक
  • आवश्यक न्यूनतम योग्यता: मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातक वा सो सरहको परिक्षा उत्तीर्ण गरी लघवित्त वित्तीय संस्थामा जिम्मेवार पदमा रहि कम्तिमा ३ वर्ष कार्य गरेको वा प्रविणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरहको परिक्षा उत्तीर्ण गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थामा जिम्मेवार पदमा रहि कम्तिमा ५ वर्ष कार्य गरेको ।

उमेरको हद: दरखास्त दिने अन्तिम दिनसम्म अधिकृत श्रेणीको लागि २१ वर्ष पुरा भई ४० वर्ष ननाघेको तथा सहायक श्रेणीको लागि १८ वर्ष पुरा भई ३५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने छ । महिला उम्मेदवारको हकमा माथिल्लो उमेरको हदमा पाँच वर्ष थप हुनेछ।

तलत तथा अन्य सुविधा: वित्तीय संस्थाको नियमानुसार हुनेछ।

Applying Procedure

पुनश्च: सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्रमा आवेदन दिन चाहेको पद खुलेको निवेदन र वायोडाटा [email protected] मा ई-मेल मार्फत वा यस संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयमा पेश गर्न सकिने छ । प्राप्त सबै निवेदन उपर नियमानुसार छानविन गरी छोटो सूचीमा परेका उम्मेदवारहरुलाई मात्र छनौट प्रक्रियाको लागि समावेश गरिनेछ साथै मोटरसाईकल तथा सवारी चालक अनुमति पत्र भएकालाई प्राथमिकता दिईने छ। रित नपुगि तथा म्याद नाघी आएको निवेदन उपर कुनै कार्यबाही हुने छैन । छनौट प्रक्रिया सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार यस वित्तीय संस्थामा निहित रहनेछ।

आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.
Asha Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.

पदपूर्ति समिति
केन्द्रीय कार्यालय, ककनी-०६, नुवाकोट
विब साइट: www.ashamicrofinance.com.np

Job Action

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE