मैवाखोला गाउँपालिका साँघु, ताप्लेजुङ

हेल्थ असिस्टेन्ट (सहायक पाचौ )

मैवाखोला गाउँपालिका साँघु, ताप्लेजुङ

हेल्थ असिस्टेन्ट (सहायक पाचौ )

हेल्थ असिस्टेन्ट (सहायक पाचौ )

मैवाखोला गाउँपालिका साँघु, ताप्लेजुङ

मैवाखोला गाउँपालिका साँघु, ताप्लेजुङमा
Experience: More than or equals to 1 year
Source: Annapurna Post Newspaper

हेल्थ असिस्टेन्ट (सहायक पाचौ )

Basic Job Information

Job Category: Healthcare / Pharma / Biotech / Medical / R&D
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Employment Type: Contract
Apply Before(Deadline): Sept. 9, 2021, 11:55 p.m. (2 weeks, 5 days ago)

हेल्थ असिस्टेन्ट (सहायक पाचौ )

मैवाखोला गाउँपालिका साँघु, ताप्लेजुङमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागी तपसिल बमोजिम करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ अनुसार करार पदपूर्ती गर्नुपर्ने भएकोले योग्यता पुगेका ईच्छुक नेपाली नागरिकहरुले १५ दिन भित्र माग अनुसारका विवरण र राजस्व तिरेको नगदि रसिद वा यस कार्यालयको नाममा सनराईज बैंकमा खोलिएको खाता मैवाखोला गाउँपालिका ग १.१ आन्तरिक राजस्व खाता नं. ०७६०४६२१२४७०३००६ मा रकम जम्मा भएको भौचर सहित निर्धारित ढाँचाको दरखास्त फारम पेश गर्न हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

 • विज्ञापन नं.: ४/२०७८/०७९ स्वास्थ्य
 • किसिम: खुला
 • सेवा: स्वास्थ्य
 • समूह: हे.ई.
 • न्युनतम शैक्षिक योग्यता: मान्यता प्राप्त संस्थाबाट General Medicine वा सो सरह 
 • परिक्षा किसिम: लिखित र अन्तरवार्ता दुबै
 • दरखास्त दिने अन्तिम मिति: मिति  २०७८।०५।२४

Applying Procedure

 • दरखास्तमा संलग्न गर्नुपर्ने:- उम्मेद्वारको व्यक्तिगत विवरण, नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी,चारिक्रिक प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी,अनुभवको प्रमाणित प्रतिलिपि तथा प्रचलित कानुन बमोजिम काउन्सिल दर्ता भएको प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न हुनुपर्ने छ । पेश गरिने सबै प्रतिलिपीको पछाडी उम्मेद्वारले हस्ताक्षर गरी प्रमाणित गर्ने साथै अन्तर्वाताको दिन सबै प्रमाण पत्रको सक्कलै प्रति लिई उपस्थित हुनु पर्ने छ ।
 • उम्मेद्वारको उमेर हद:- १८ वर्ष पूरा भई ४५ वर्ष ननाघेको र अन्य प्रचलित कानुनद्वारा अयोग्य नभएको ।
 • दरखास्त दिने स्थान:- मैवाखोला गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय साँघु, ताप्लेजुङ । 
 • दरखास्त दिने अन्तिम मिति:-२०७८।०५।२३ गते कार्यालय समयभित्र ।
 • दरखास्त फारम पाइने स्थान:- मैवाखोला गाउँकार्यापालिकाको कार्यालय साँघु, ताप्लेजुङ वा वेवसाईड www.maiwakholamun.gov.np
 • दरखास्त फारम बुझाइने स्थान:- मैवाखोला गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय साँघु, ताप्लेजुङ वा कार्यालयको इमेल [email protected] 
 • दरखास्त दस्तुरः- आठौ तहको लागि रु. १२००।- पाँचौ तहको लागि रु. १०००।- र चौथो तहको लागी रु.८००।
 • सेवा सुविधाः- मैवाखोला गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयले तोके बमोजिम । 
 • विस्तृत जानकारीका लागी:-सम्पर्क नं. ९८५२६६०९३६, ९८६०४१७०६८ र ९८४९९९१८११

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

Job Action

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE