मैवाखोला गाउँपालिका साँघु, ताप्लेजुङ

स्टाफ नर्स (सहायक पाचौ तह)

मैवाखोला गाउँपालिका साँघु, ताप्लेजुङ

स्टाफ नर्स (सहायक पाचौ तह)

स्टाफ नर्स (सहायक पाचौ तह)

मैवाखोला गाउँपालिका साँघु, ताप्लेजुङ

मैवाखोला गाउँपालिका साँघु, ताप्लेजुङमा
Experience: More than or equals to 1 year
Source: Annapurna Post Newspaper

स्टाफ नर्स (सहायक पाचौ तह)

Basic Job Information

Job Category: Healthcare / Pharma / Biotech / Medical / R&D
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Employment Type: Contract
Apply Before(Deadline): Sept. 9, 2021, 11:55 p.m. (1 week, 1 day ago)

स्टाफ नर्स (सहायक पाचौ तह)

मैवाखोला गाउँपालिका साँघु, ताप्लेजुङमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागी तपसिल बमोजिम करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ अनुसार करार पदपूर्ती गर्नुपर्ने भएकोले योग्यता पुगेका ईच्छुक नेपाली नागरिकहरुले १५ दिन भित्र माग अनुसारका विवरण र राजस्व तिरेको नगदि रसिद वा यस कार्यालयको नाममा सनराईज बैंकमा खोलिएको खाता मैवाखोला गाउँपालिका ग १.१ आन्तरिक राजस्व खाता नं. ०७६०४६२१२४७०३००६ मा रकम जम्मा भएको भौचर सहित निर्धारित ढाँचाको दरखास्त फारम पेश गर्न हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

 • विज्ञापन नं.:  २/२०७८/०७९ स्वास्थ्य
 • किसिम: खुला
 • सेवा: स्वास्थ्य
 • समूह: क.न
 • न्युनतम शैक्षिक योग्यता: मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट PCL Nursing
 • परिक्षा किसिम: लिखित र अन्तरवार्ता दुबै
 • दरखास्त दिने अन्तिम मिति: मिति  २०७८।०५।२४

Applying Procedure

 • दरखास्तमा संलग्न गर्नुपर्ने:- उम्मेद्वारको व्यक्तिगत विवरण, नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी,चारिक्रिक प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी,अनुभवको प्रमाणित प्रतिलिपि तथा प्रचलित कानुन बमोजिम काउन्सिल दर्ता भएको प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न हुनुपर्ने छ । पेश गरिने सबै प्रतिलिपीको पछाडी उम्मेद्वारले हस्ताक्षर गरी प्रमाणित गर्ने साथै अन्तर्वाताको दिन सबै प्रमाण पत्रको सक्कलै प्रति लिई उपस्थित हुनु पर्ने छ ।
 • उम्मेद्वारको उमेर हद:- १८ वर्ष पूरा भई ४५ वर्ष ननाघेको र अन्य प्रचलित कानुनद्वारा अयोग्य नभएको ।
 • दरखास्त दिने स्थान:- मैवाखोला गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय साँघु, ताप्लेजुङ । 
 • दरखास्त दिने अन्तिम मिति:- २०७८।०५।२३ गते कार्यालय समयभित्र ।
 • दरखास्त फारम पाइने स्थान:- मैवाखोला गाउँकार्यापालिकाको कार्यालय साँघु, ताप्लेजुङ वा वेवसाईड www.maiwakholamun.gov.np
 • दरखास्त फारम बुझाइने स्थान:- मैवाखोला गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय साँघु, ताप्लेजुङ वा कार्यालयको इमेल [email protected] 
 • दरखास्त दस्तुरः- आठौ तहको लागि रु. १२००।- पाँचौ तहको लागि रु. १०००।- र चौथो तहको लागी रु.८००।
 • सेवा सुविधाः- मैवाखोला गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयले तोके बमोजिम । 
 • विस्तृत जानकारीका लागी:-सम्पर्क नं. ९८५२६६०९३६, ९८६०४१७०६८ र ९८४९९९१८११

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

Job Action

Similar Jobs

 • Service Engineer
 • A Leading Business Organization
 • Deadline: 1 week, 2 days from now | Views: 198

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE