हतुवागढी गाउँपालिका

सिभिल इन्जिनियर

हतुवागढी गाउँपालिका

सिभिल इन्जिनियर

सिभिल इन्जिनियर

हतुवागढी गाउँपालिका

घोडेटार, भोजपुर
Experience: More than or equals to 3 years
Source: Annapurna Post Newspaper

सिभिल इन्जिनियर

Basic Job Information

Job Category: Construction / Engineering / Architects
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Employment Type: Contract
Apply Before(Deadline): Sept. 4, 2021, 11:55 p.m. (2 weeks, 6 days ago)

सिभिल इन्जिनियर

यस कार्यालयले देहाय बमोजिमका पदहरुको सेवा करारमा लिनुपर्ने भएकोले योग्यता पुगेका इच्छुक उम्मेदवारहरुले तोकिएको ढाँचामा देहायका कागजात सहित यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र यस कार्यालयको प्रशासन शाखा वा ईमेल ठेगाना: [email protected] मा रितपूर्वक दरखास्त पेश गर्न यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

तपशिल

 • विज्ञापन न.: ०२/०७४।०७५
 • श्रेणी/तह: अधिकृत छैटौं तह  सरह
 • परीक्षा दस्तुर: १०००
 • शैक्षिक योग्यता/अनुभव: मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सिभिल इन्जिनियरिङ्गमा  स्नातक तह उत्तिण गरि नेपाल इन्जिनियरिङ्ग काउन्सिलमा दर्ता गरेको तथा भवन निमाण (Building Construction)  को Drawing, Design, Estimation, Supervision आदी कार्यको कम्तीमा ३ वर्ष अनुभव हासिल गरेको।
 • छनौटको किसिम: प्रारम्भिक योग्यताक्रम (छोटो सूची) को मूल्याङ्कन, लिखित परीक्षा, सिप परीक्षण तथा अन्तरवार्ता
 •  कैफियत:


Applying Procedure

आवश्यक कागजात तथा विवरणहरु:

 • दरखास्त दिने अन्तिम मिति: २०७८।०६।१८ गते कार्यालय समय भित्र र सो दिन सार्वजनिक विदा पर्न गएमा सो पश्चात् कार्यालय खुलेको दिन कार्यालय समयमा।
 • दरखास्त फारम यस कार्यालयको वेभसाईट: www.hatuwagadhimun.gov.np बाट डाउनलोड गरि वा यस कार्यालयमा सम्पर्क राखि लिन सकिने छ ।
 • दरखास्त साथ संलग्न गर्नुपर्ने विवरण: नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, शैक्षिक योग्यताको लब्धाङ्कपत्र, चारित्रिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, सम्बन्धित परिषद् काउन्सिलमा नाम दर्ता तथा नविकरण भएको प्रमाणित प्रतिलिपी, तालिम तथा अनुभव सम्बन्धि प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको फोटो (२ प्रति) एवं परीक्षा दस्तुर बुझाएको रकमको रसिद अनिवार्य बुझाउन पर्नेछ।
 • नेपाल बाहिरको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र भएमा समकक्षता तथा स्तर निर्धारणको प्रमाणित प्रतिलिपि।
 • पारिश्रमिक: कार्यसम्पादन मल्याइकन बमोजिम नेपाल सरकारले सम्बन्धित पदको लागि तोकेको न्यनतम पारिश्रमिक एवं गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयानसार अतिरिक्त सेवा सविधा।
 • उमेर: अधिकृत स्तरको हकमा २१ वर्ष पुरा भई ३५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने छ। अन्यको हकमा १८ वर्ष पुरा भई ३५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने छ । महिला तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकमा १८ वर्ष पूरा भई ४० वर्ष ननाघेको हुनपर्ने छ।
 • म्याद नाघि आएको र रित नपुगेको दरखास्त उपर कुनै कारबाही हुने छैन ।
 • अनुभव: सम्बन्धित कार्यमा अनुभव भएकालाई ग्राह्यता दिइनेछ ।
 • परीक्षा मिति: सूचना प्रकाशित भएको मितिले १६ औ दिन कार्यालय समय भित्र र सो दिन सार्वजनिक विदा पर्न गएमा सो पश्चात् कार्यालय खुलेको दिन प्रकाशित गरिने छ ।
 • थप जानकारीका लागि: मोबोइल नं ९८५८०८०२१४ वा यस कार्यालयको Websitewww.hatuwagadhimun.gov.np मा हेर्न सकिने छ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

Job Action

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE