नारायणी अस्पताल

कन्सल्टेन्ट ग्यास्ट्रोइन्टेरोलोजिष्ट

नारायणी अस्पताल

कन्सल्टेन्ट ग्यास्ट्रोइन्टेरोलोजिष्ट

कन्सल्टेन्ट ग्यास्ट्रोइन्टेरोलोजिष्ट

नारायणी अस्पताल

वीरगंज, पर्सा
Experience: More than or equals to 1 year
Source: Annapurna Post Newspaper

कन्सल्टेन्ट ग्यास्ट्रोइन्टेरोलोजिष्ट

Basic Job Information

Job Category: Healthcare / Pharma / Biotech / Medical / R&D
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Employment Type: Contract
Apply Before(Deadline): Sept. 6, 2021, 11:55 p.m. (2 weeks, 4 days ago)

कन्सल्टेन्ट ग्यास्ट्रोइन्टेरोलोजिष्ट

नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयवाट स्वीकृत "चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मि करार सेवामा व्यवस्थापन गर्ने सम्वन्धि कार्यविधी, २०७६" को अधिनमा रही यस अस्पतालमा रिक्त रहेको तपशिल अनुसारको कर्मचारी करार सेवामा पदपूर्ति गर्नु पर्ने भएकोले यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले २१ (एकाइस) दिन भित्र यस अस्पताल प्रशासन शाखामा देहाय अनुसारको योग्यता पुगेका उम्मेदवारले उल्लेखित अनुसारको दस्तुर तिरेको बैंक भौचर सहित लोक सेवा आयोगले निर्धारण गरेको दस्तखत फारम भरी पेश गर्न हुन यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ।

तपशिलः

 • तह: नवौं
 • न्यूनतम शैक्षिक योग्यता: ग्यास्ट्रोइन्टेरोलोजि विषयमा स्नातकोतर उतिर्ण गरी NMC दर्ता भएको
 • फारम दस्तुर: १०००

योग्यता:

 • नेपाली नागरिक हुनुपर्ने छ।
 • न्युनतम योग्यताः उपरोक्त अनुसारको पदहरुमा उम्मेदवार हुन नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था वा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धित विषयमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली (संसोधन सहित), २०५५ को अनुसूची ६ तथा लोकसेवा आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम सम्वन्धित समूह तथा उपसमूहमा रहने पदहरुको लागी तोकिए बमोजिम योग्यता पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । विदेशी शिक्षण संस्थाको हकमा समकक्षता प्रमाण पत्र आवश्यक पर्ने । सम्वन्धित क्षेत्रमा अनुभव भएकालाई विशेष प्राथमिक्ता दिईनेछ ।
 • उमेरको हदः लोक सेवा आयोगको नियमानुसार ।
 • अनिवार्य रुपमा सम्बन्धित परिषदमा दर्ता तथा नविकरण भएको हुनुपर्नेछ तथा प्रचलित कानूनद्धारा अयोग्य नभएको हुनुपर्नेछ।

Applying Procedure

 • दस्तखत दिने बिधिः योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरुले यस अस्पतालको प्रशासन शाखामा आवश्यक कागजात सहित लोक सेवा आयोगले निर्धारण गरेको दरखास्त फारम भरेको फाईल पेश गर्नु पर्ने छ । दरखास्त फारम भर्ने अन्तिम दिन सार्वजनिक विदा परेमा सो को भोलिपल्ट सम्म दरखास्त फारम बुझाउन सकिने छ । दरखास्त दस्तुर कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कार्यालय कोड नं. ३७०००२२०१), पर्साको नाममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि.बिरगंजमा रहेको खाता नं. १०००१००२०००१०००० राजस्व शिर्षक नं.14224मा दाखिला गरेको भौचर पेश गर्नु पर्ने छ।
 • दरखास्त साथ संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरु: एस.एल.सि. देखि न्यूनतम शैक्षिक योग्यतासम्मको सबै प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी, सम्बन्धित काउन्सिलमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र प्रतिलिपी, अनुभवको प्रमाणित प्रतिलिपी तथा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी साथ पेश गर्नुपर्नेछ । उम्मेदवारले सबै कागजात आफैले प्रमाणित गरेको हुनुपर्नेछ ।
 • सेवा सुविधाः नेपाल सरकारको नियमानुसार।
 • उम्मेदवारले निवेदन साथ अनिवार्य रुपमा चिकित्सकवाट प्रमाणित गरिएको निरोगिताको प्रमाणपत्र पेश गर्नु पर्ने छ।
 • छनौट प्रकृयाः मौखिक (अन्तर्वार्ता) विधि।
 • करार अवधिः २०७९ अषाढ मसान्त सम्म ।
 • सम्पर्क मिति: २०७८।०५।२१ गते ।

नि.प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट

Job Action

Similar Jobs

 • Service Engineer
 • A Leading Business Organization
 • Deadline: 2 days, 9 hours from now | Views: 376

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE