बीमा समिति

पशुपन्छी अधिकृत (केही)

बीमा समिति

पशुपन्छी अधिकृत (केही)

पशुपन्छी अधिकृत (केही)

बीमा समिति

कुपण्डोल, ललितपुर
Source: Gorkhapatra Newspaper

पशुपन्छी अधिकृत (केही)

Basic Job Information

Job Category: General Mgmt. / Administration / Operations
Job Level: Entry Level
No. of Vacancy/s: [ Few ]
Employment Type: Contract
Apply Before(Deadline): June 25, 2021, 5 p.m. (1 month, 1 week ago)

पशुपन्छी अधिकृत (केही)

यस समितिमा करार सेवामा नियुक्तिका लागि आवश्यक पशुपन्छी अधिकृतहरूको रोस्टर तयार गर्न लागिएको हुँदा यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट पशु विज्ञान, विषयमा स्नातकोत्तर वा सो सरह उत्तीर्ण ।

Applying Procedure

 सूचना प्रकाशन भएको मितिले ७ (सात) दिनभित्र देहाय बमोजिमको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूले आफ्नो व्यक्तिगत विवरण सहित समितिको इमेल ठेगाना [email protected] मा तथा कार्यालयमा निवेदन पेस गर्नुहुन यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

बीमा समिति 
कुपण्डोल, ललितपुर 
फोन नं : ५४२१०७९, ५४२८६०४

Job Action

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE