सामाजिक विकास मन्त्रालय (धादिङ अस्पताल)

सहायक कर्मचारी (चौथो)

सामाजिक विकास मन्त्रालय (धादिङ अस्पताल)

सहायक कर्मचारी (चौथो)

सहायक कर्मचारी (चौथो)

सामाजिक विकास मन्त्रालय (धादिङ अस्पताल)

धादिङ
Source: Naya Patrika Newspaper

सहायक कर्मचारी (चौथो)

Basic Job Information

Job Category: General Mgmt. / Administration / Operations
Job Level: Entry Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Employment Type: Contract
Apply Before(Deadline): May 10, 2021, 5 p.m. (3 days, 18 hours from now)

सहायक कर्मचारी (चौथो)

सूचना नं: ०७७/७८/२०
पद: सहायक कर्मचारी (चौथो)
पद संख्या: १ 
नियुक्तिको  किसिम: करार सेवा 
न्यूनतम शैक्षिक योग्यता:  अ.हे.ब. वा हे अ. उर्तिण गरेको 
तलब स्केल: अस्पतालले तोके बमोजिम 
छनौट विधि: अर्न्तवार्ता
कैफियत: विमा प्रयोजनको लागि 

परीक्षाको किसिम:- 
अर्न्तवार्ता
उमेदवारको उमेर:- सूचना प्रकाशन भएको मिति सम्म २१ वर्ष पुरा भई ४० वर्ष ननाघेको 

Applying Procedure

इच्छुक योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरुले लोकसेवा आयोगले निर्धारण गरेको दरखास्त फारम भरि यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले सातौं दिनको कार्यालय समय भित्र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र तालिम, अनुभव, सम्वन्धित काउन्सिल/ व्यवसायिक परिषदको प्रमाणपत्र, नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र संलग्न गरि दरखास्त पेश गर्नुहुन सम्बन्धि सबैको जानकारीको लागि सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

दरखास्त दिने अन्तिम मिति :- २०७८।०१।२६ 
अन्तरर्वाता हुने मिति :- २०७८।०१।२७

(नोटः अन्तरवार्तामा आउँदा सक्क्ल प्रमाणपत्रहरु साथमा ल्याउनु पर्नेछ ।

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE