महालक्ष्मी नगरपालिका

मेडिकल अधिकृत

महालक्ष्मी नगरपालिका

मेडिकल अधिकृत

मेडिकल अधिकृत

महालक्ष्मी नगरपालिका

जितपुर, धनकुटा
Source: Nagarik Newspaper

मेडिकल अधिकृत

Basic Job Information

Job Category: Healthcare / Pharma / Biotech / Medical / R&D
Job Level: Entry Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Employment Type: Full Time
Apply Before(Deadline): May 18, 2021, noon (1 week, 2 days from now)

मेडिकल अधिकृत

विज्ञापन नं:  8/077/78
पद: मेडिकल अधिकृत
तह: अधिकृत आठौं
संख्या:  १ (एक)
न्यूनतम योग्यता: मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट MBBS उर्तिण गरी सम्बन्धित काउन्सिलमा दर्ता भएको।
मासिक पारिश्रमिक:  नेपाल सरकारको नियमानुसार

 • उमेरः सवै तहको लागि पुरुषको हकमा १८ वर्ष पुरा भई ४० वर्ष ननाघेको तर महिलाको हकमा १८ वर्ष पुरा भई ४५ वर्ष ननाघेको।
 • पेश गर्नुपर्ने कागजातः नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र प्रतिलिपी। 
 • काम गर्नुपर्ने स्थानः महालक्ष्मी नगरपालिकाको कार्यालयले तोके बमोजिम । 
 • विदा तथा अन्य सुविधाः नगरपालिकाको कार्यालयले तोके बमोजिम । 
 • काम गर्ने समय तथा करार अवधिः करार सम्झौता बमोजिम हुने। 
 • पाठ्यक्रमः सम्बन्धित पदको लागि लोक सेवा आयोगद्वरा निर्धारण गरे बमोजिम ।
 • परीक्षाको किसिमः लिखित तथा अन्तर्वार्ता हुनेछ । 
 • सम्पर्क मितिः २०७८/०२/०४ गते।
 • परीक्षा मितिः सम्पर्क मितिमा तोकिनेछ। 

Applying Procedure

 • दरखास्त दस्तुरः आठौं तहको लागि रु.१०००/-, मात्र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, जितपुर शाखा, धनकुटामा रहेको महालक्ष्मी न.पा. आन्तरिक राजश्व खाता २३५००३०१०१०००३ मा जम्मा गरी भौचर पेश गर्नुपर्नेछ। 
 • दरखास्त फारम यस कार्यालयको Website: http//www.mahalaxmimundhankuta.gov.np मा राखिएको छ । उक्त फारम डाउनलोड गरी भरेर सम्पूर्ण आवश्यक कागजात स्क्यान गरी यस कार्यालयको Email: [email protected] मा समेत पठाउन सकिनेछ । थप जानकारीका लागि यस कार्यालयको फोन नं. ९८५२०७०१२१ ९८६२०३३४२७ मा सम्पर्क राख्न सकिनेछ। 

 ईच्छुक नेपाली नागरिकहरुले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिनभित्र यस कार्यालयमा देहाय अनुसारका पदहरुमा दरखास्त दिनुहुन अनुरोध छ।

नोटः
उल्लेखित सूचनाको सन्दर्भमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार यस कार्यालयमा निहित रहने छ ।

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE