पोखरा महानगरपालिका

रोजगार संयोजक

पोखरा महानगरपालिका

रोजगार संयोजक

रोजगार संयोजक

पोखरा महानगरपालिका

न्यूरोड, कास्की, गण्डकी प्रदेश, नेपाल
Source: Annapurna Post Newspaper

रोजगार संयोजक

Basic Job Information

Job Category: General Mgmt. / Administration / Operations
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Employment Type: Contract
Apply Before(Deadline): Jan. 9, 2021, noon (1 week ago)

रोजगार संयोजक

पोखरा महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा रोजगार सेवाकेन्द्रको रोजगार संयोजक, छैठौं तहको पदमा प्रतियोगितात्मक परिक्षाद्वारा सेवा करारमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले देहाय बमोजिम योग्यता पुगेका उम्मेद्वारहरुबाट पदपूर्ति समितिको मिति २०७७/०९/१४ गतेको निर्णयानुसार दरखास्त आह्वान गरिन्छ । तोकिएको न्यूनतम योग्यता पुगेका उम्मेद्वारहरुले पोखरा महानगरपालिकाको वेबसाइट www.pokharamun.gov.np बाट दरखास्त फाराम डाउनलोड गरी आवश्यक कागजात सहित पोखरा महानगरपालिकाको प्रशासन महाशाखामा पेश गर्नु पर्नेछ।

विज्ञापन नं.: ०२/०७७/०७८ 
पद, सेवा, समुह: रोजगार संयोजक
तह: छैठौं

परीक्ष सम्बन्धी जानकारीका लागि पोखरा महानगरपालिकाको बेभसाइट हेर्न हुन र थप कुरा बुझ्नु परेमा प्रशासन महाशाखाको फोन नम्बर ०६१-५२११०४/९८५६०३८२८३ सम्पर्क गर्नुहुन जानकारी गराइन्छ।

पोखरा महानगरपालिका

Applying Procedure

पोखरा महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
न्यूरोड, कास्की, गण्डकी प्रदेश, नेपाल 
सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सुचना
(प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति : २०७७/०९/१८८) 

Job Action

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE