जिल्ला अस्पताल, भोजपुर

रेडियो ग्राफर

जिल्ला अस्पताल, भोजपुर

रेडियो ग्राफर

रेडियो ग्राफर

जिल्ला अस्पताल, भोजपुर

भोजपुर
Source: Nagarik Newspaper

रेडियो ग्राफर

Basic Job Information

Job Category: Healthcare / Pharma / Biotech / Medical / R&D
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Employment Type: Contract
Apply Before(Deadline): Jan. 10, 2021, noon (6 days, 18 hours ago)

रेडियो ग्राफर

यस जिल्ला अस्पतालका लागी तपशिल बमोजिमको पदमा स्वास्थ्य सेवाको कर्मचारी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट करार सेवामा भर्ना गर्नुपर्ने भएको हुँदा न्युनतम योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरुवाट यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ज्ञछ दिन भित्र दरखास्त पेश गर्न दरखास्त आव्हान गरिन्छ ।

विज्ञापन नं.: 01/077/078
सेवा, समुह, पद, तह: स्वास्थ्य सेवा, रेडियोग्राफि समुह,रेडियो ग्राफर,पाँचौ 
माग पद संख्या:  १
दरखास्त दस्तुर: ४०० 

सुचना सम्बन्धी बिस्तृत जानकारी यस कार्यालयको website: dhbhp.pl.gov.np मा login गरी हेर्न सकिनेछ साथै कार्यालय समयभित्र जिल्ला अस्पताल भोजपुरको सम्पर्क नम्बर फोन नं : ०२९-४२०७४९, मो.नं. ९८५२०५२७४९, ईमेल: [email protected] मा  सम्पर्क राख्न सकिनेछ ।

Applying Procedure

नेपाल सरकार 
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश नं. १
स्वास्थ्य निर्देशनालय 
जिल्ला अस्पताल, भोजपुर
दरखास्त आव्हानको सूचना
प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७७/०९।१९ 

Job Action

Similar Jobs

  • Training Manager
  • Multinational Pharmaceutical
  • Deadline: 1 week, 1 day from now | Views: 506

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE