नगराईन नगरपालिका

गणक

नगराईन नगरपालिका

गणक

गणक

नगराईन नगरपालिका

नगराईन, धनुषा
Source: Nagarik Newspaper

गणक

Basic Job Information

Job Category: Research and Development
Job Level: Entry Level
No. of Vacancy/s: [ 5 ]
Employment Type: Contract
Apply Before(Deadline): Jan. 15, 2021, noon (5 days, 9 hours ago)

गणक

प्रस्तुत विषयमा नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयको च.नं. ४० को मिति २०७७/०८/१४ को प्राप्त पत्रानुसार गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका, २०७५ अनुसार कार्यक्रम संचालन गर्न यस नगराईन नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय नगराईन, धनुषाको लागि देहाय बमोजिमको पद करारमा पदपुर्तिका लागि निम्न बमोजिम योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकले १५ दिनभित्र माग भए बमोजिमका विवरण र राजश्व तिरेका रसिद सहित यस कार्यालयमा निवेदन दिनुहुन अनुरोध छ।

विज्ञापन नं.: ०६-०७७/७८
पद: गणक
संख्या: ५

आवश्यक न्यूनतम योग्यता र अनुभवः 
गणक: मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट तथ्यांकशास्त्र, जनसंख्या, अर्थशास्त्र वा गणित विषय सहित कुनै विषयमा कम्तिमा प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको र कम्प्युटर सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान भएको।

उमेरः कम्तीमा १८ वर्ष पुरा भई ४० वर्ष ननाघेको।

दरखास्त दिने स्थान: नगराईन नगरपालिकाको कार्यालय, नगराईन, धनुषा ।

दरखास्त दिने अन्तिम मिति: २०७७/१०।०२ 

आवेदनको दस्तुरः रु. ५००/- मेगा बैंक नेपाल लि., नगराईन शाखामा रहेको खाता नं. ०२६००१०२६९१०६ मा जम्मा गरेको सक्कलै भौचर संलग्न हुनुपर्नेछ। 

तालिममा अनुभवः सम्बन्धित क्षेत्रमा अनुभव र तालिम प्राप्त तथा यस नगरपालिकाको स्थायी ठेगाना भएका उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिइनेछ। 

छनौटको किसिमः संक्षिप्त सूची (short list), कम्प्युटर प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तर्वार्ता । 

आवेदन साथ संलग्न कागजातहरुः आवेदक स्वयमले प्रमाणित गरेको देहाय बमोजिम कागजातको प्रतिलिपिहरू:

  • नागरिकता
  • न्युनतम योग्यताको लब्धांक प्रमाणपत्र
  • चारित्रिक प्रमाणपत्र
  • अनुभव खुल्ने कागजात
  • कम्प्युटर सम्बन्धी आधारभूत तालिम प्रमाणपत्र
  • पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति 

सेवा सुविधा: सुपरिवेक्षकका लागि स्थानीय तहको पाँचौ तह सरह र गणकको लागि स्थानीय तहको चौथो तह सरह हुनेछ।

करार अवधिः नियुक्ति भएको मितिले बढीमा ५ (पाँच) महिना सम्म ।

परीक्षा मितिः यस कार्यालयको सूचना पाटी र कार्यालयको वेबसाइटमा पछि प्रकाशित गरिनेछ ।

Applying Procedure

नगराईन नगरपालिका 
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
नगराईन, धनुषा 
सुपरिवेक्षक तथा गणक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना
(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७/०९/१७) 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

Job Action

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE