नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान

सह-व्यवस्थापक /शाखा अधिकृत (प्रशासन)

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान

सह-व्यवस्थापक /शाखा अधिकृत (प्रशासन)

सह-व्यवस्थापक /शाखा अधिकृत (प्रशास…

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान

सानो गौचरण, काठमाण्डौं।
Source: Gorkhapatra Newspaper

सह-व्यवस्थापक /शाखा अधिकृत (प्रशासन)

Basic Job Information

Job Category: General Mgmt. / Administration / Operations
Job Level: Senior Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Employment Type: Contract
Apply Before(Deadline): Jan. 15, 2021, noon (5 days, 11 hours ago)

सह-व्यवस्थापक /शाखा अधिकृत (प्रशासन)

नेपालको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सास्कृतिक क्षेत्रका विभिन्न पक्षमा अध्ययन र अनुसन्धान गरी त्यसको उपलब्धि र निष्कर्षलाई प्रकाशन गर्ने र नेपाल सरकारले अपनाउने विभिन्न नीतिको अध्ययन, विश्लेषण र अनुसन्धान गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न गठित नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा रिक्त रहेका निम्न पदहरू पदपूर्ति गर्न तपसिल बमोजिमको योग्यता पगेका नेपाली नागरिकहरुलाई आफ्नो बैयक्तिक विवरण  (CV) सहित तोकिएको शैक्षिक योग्यता, अनभव र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रका प्रतिलिपिहरु संलग्न गरी यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र दरखास्त दिन आह्वान गरिन्छ । रीत नपुगी या म्याद नाघी या गलत सूचना सामेल गरी आएका दरखास्त उपर कुनै कारबाही हुने छैन । दरखास्त र आवश्यक कागजातहरु प्रतिष्ठानको कार्यालयमा उपस्थित भई वा इमेल मार्फत पठाउन सकिने छ। 

पद: सह-व्यवस्थापक /शाखा अधिकृत (प्रशासन)
संख्या:
श्रेणी (तह): तृतीय
सेवा अवधि: ६ महिना 
न्यूनतम योग्यता: स्नातक वा सो सरह
परीक्षा दस्तुर: 500

१. परीक्षाको किसिमः वैयक्तिक विवरणको आधारमा लघसूची (शर्टीलष्ट। तयार गरी अन्तर्वार्ता र प्रयोगात्मक परीक्षा लिइने छ । 
२. तलब सुविधाः प्रतिष्ठानको नियमानुसार । 
३. परीक्षा दस्तुर बुझाउनेः प्रतिष्ठानको कार्यालय वा एभरेष्ट बैक, सिंहदरबार शाखामा राजस्व संकेत नं. १४२२४ र कार्यालय कोड नं. २०१००५०२ तोकी खाता नम्बर ००१००१०६२००००० मा राजस्व दाखिला भौचर भरी जम्मा गर्नु पर्ने छ। 
४. दरखास्त बुझाउने स्थान: नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको कार्यालय, सानो गौचरण, काठमाण्डौ वा E-mail: [email protected] 
५. सम्पर्क नम्बर: ०१ ४४३४९७९/४४३०५१७ 

थप जानकारी:

१. नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) आदेश, २०७५ बमोजिम अयोग्य नभएको हुनुपर्ने छ । 
२. प्राप्त निवेदन उपर जाँचबुझ गरी उपयुक्त देखिएका उम्मेदवारहरुलाई फोन र इमेल मार्फत परीक्षाको मिति जानकारी गराइने छ ।
३. यो जानकारी प्रतिष्ठानको वेवसाइट www.pri.gov.np/www.prinepal.org बाट पनि प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

Applying Procedure

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान
सानो गौचरण, काठमाण्डौं। 
देहायका पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना
सूचना प्रकाशित मिति : २०७७/०९/१६ 

Job Action

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE