प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्

जियोमेटिक्स् सहायक प्रशिक्षक

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्

जियोमेटिक्स् सहायक प्रशिक्षक

जियोमेटिक्स् सहायक प्रशिक्षक

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्

सांखु, काठमाण्डौ
Source: Annapurna Post Newspaper

जियोमेटिक्स् सहायक प्रशिक्षक

Basic Job Information

Job Category: Teaching / Education
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Employment Type: Contract
Apply Before(Deadline): Jan. 15, 2021, noon (1 week, 5 days ago)

जियोमेटिक्स् सहायक प्रशिक्षक

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् अन्तर्गत संचालित यस पोलिटेक्निक इन्ष्टिच्यटमा देहायका पदहरुमा अर्को निर्णय नभएसम्मको लागि सेवा करारमा प्रशिक्षण कार्य गर्न जियोमेटिक्स् सहायक प्रशिक्षक (सहायक स्तर प्रथम श्रेणी प्रा.) १ जना, 

Applying Procedure

योग्यता पुगेका ईच्छुक नेपाली नागरिकहरुले यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिनभित्र आफुले प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यता, नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि सहित यस इन्ष्टिच्यटको प्रशासन शाखामा रु.१० को टिकट टास गरि निवेदन दिन हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । साथै विस्तृत जानकारीको लागि यस इन्ष्टिच्युटको सूचना पाटी तथा यस इन्ष्टिच्युटको Website: www.spictevt.edu.np मा हेर्न हुन जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् 
शंखरापुर पोलिटेक्निक इन्ष्टिच्युट
सांखु, काठमाण्डौ 
फोन नं: ०१४४५०९५२, ९८५१२४००९३, ९८५१२०१३७५
सेवा करार सम्बन्धी सूचना
प्रथम पटक प्रकाशित मिति : २०७७१०९।१६ 

शिक्षालय प्रमुख

Job Action

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE