नेपाल खानेपानी संस्थान

हभि इक्वीपमेन्ट ड्राइभर

नेपाल खानेपानी संस्थान

हभि इक्वीपमेन्ट ड्राइभर

हभि इक्वीपमेन्ट ड्राइभर

नेपाल खानेपानी संस्थान

लहान शाखा कार्यालय
Source: Gorkhapatra Newspaper

हभि इक्वीपमेन्ट ड्राइभर

Basic Job Information

Job Category: General Mgmt. / Administration / Operations
Job Level: Entry Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Employment Type: Contract
Apply Before(Deadline): Jan. 14, 2021, noon (2 days, 17 hours ago)

हभि इक्वीपमेन्ट ड्राइभर

नेपाल खानेपानी संस्थान संचालक समितिको बैठक नं. ४३२ मिति २०७७१०३।२१ को निर्णयानुसार लहान शाखा कार्यालयको लागि रिक्त रहेका तपसिलमा उल्लेखित पदहरु खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा बढीमा ६ (छ। महिनाको लागि करार सेवामा पदपुर्ति गर्नको लागि दरखास्त आव्हान गरिन्छ । दरखास्त फाराम साथ शैक्षिक योग्यता, अनुभव, तालिम, नागरिकताको प्रमाण-पत्र आदि कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपिहरु १/१ प्रति तथा संस्थानमा परीक्षा दस्तुर बुझाएको रसिद / भौचर समेत संलग्न राखि यो सूचना गोरखापत्रमा प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र शाखामा दरखास्त पेश गर्न जानकारी गराइन्छ । रित नपुगेको वा म्याद नाघी आएको दरखास्त उपर कुनै कारबाही हुने छैन ।

विज्ञापन नं.: ०२/०७७/०७८ 
पद: हभि इक्वीपमेन्ट ड्राइभर
तह: ५ 
सेवा/समूह: प्र./चा.
किसिम: करार
आवश्यक न्यूनतम योग्यता: नेपाली लेखपढ गर्न सक्ने भै हेवि इक्विपमेन्ट ड्राइभर सवारी चालक लाइसेन्स प्राप्त
माग संख्या:  १ (एक)
परिक्षा दस्तुर: ७००

१.दरखास्त दिने अन्तिम मितिमा :- दरखास्त दिने अन्तिम मितिमा १८ वर्ष पूरा भई ४० वर्ष ननाघेको । 

२.नेपाली नागरिक हुनु पर्ने । 

३.नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार नठहरिएको। 

४.परीक्षाको किसिम :- प्रयोगात्मक/ अन्तर्वाता ।

५.परिक्षा केन्द्र :- लहान । 

६.परिक्षा मिति :- पछि प्रकाशित गरिने छ । 

७.दरखास्त दस्तुर बुझाउने विधि :- संस्थानको लहान शाखा कार्यालयको सानीमा बैंक खाता नं. ३४०१०५१०००००१७ मा जम्मा गरेको भौचर वा संस्थानमा रकम बुझाएको सिद ।

८. सेवा सुबिधा :- संस्थानको नियमानुसार ।

Applying Procedure

नेपाल खानेपानी संस्थान
लहान शाखा कार्यालय 
करार सेवामा खुल्ला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना
प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७/०९/१५ 

Job Action

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE