एक प्रतिष्ठित सहकारी संस्था

बजार प्रतिनिधि

एक प्रतिष्ठित सहकारी संस्था

बजार प्रतिनिधि

बजार प्रतिनिधि

एक प्रतिष्ठित सहकारी संस्था

Nepal
Source: Annapurna Post Newspaper

बजार प्रतिनिधि

Basic Job Information

Job Category: Marketing / Advertising / Customer Service
Job Level: Entry Level
No. of Vacancy/s: [ 10 ]
Employment Type: Full Time
Apply Before(Deadline): Jan. 11, 2021, noon (2 weeks, 3 days ago)

बजार प्रतिनिधि

एक प्रतिष्ठित सहकारी संस्था लाई देहाय बमोजिमका कर्मचारी आवश्यक भएको हुँदा काम गर्न योग्य, सक्षम र ईच्छुक नेपाली नागरिकहरुले आफ्नो व्यक्तिगत विवरण (Bio-Data), हालसालै खिचिएको फोटो र सम्पूर्ण शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्रहरुको प्रतिलिपिहरु संलग्न गरी यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र यस इमेल [email protected] मा कार्यालय समय भित्र आईपुग्ने गरी दरखास्त आव्हान गरिन्छ ।

पद: बजार प्रतिनिधि
संख्या: १०
शैक्षिक योग्यता: कम्तिमा SLC वा SEE पास

Applying Procedure

Email:  [email protected]

Job Action

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE