भोटेकोशी गाउँपालिका

डाक्टर

भोटेकोशी गाउँपालिका

डाक्टर

डाक्टर

भोटेकोशी गाउँपालिका

फुल्पिङकट्टि, सिन्धुपाल्चोक
Source: Kantipur Newspaper

डाक्टर

Basic Job Information

Job Category: Healthcare / Pharma / Biotech / Medical / R&D
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Employment Type: Full Time
Apply Before(Deadline): Nov. 19, 2020, noon (7 months, 1 week ago)

डाक्टर

विज्ञापन नम्बर: ०१

किसिम: खुल्ला 

माग संख्या: १ जना

दरखास्त दस्तुर: १,०००

नियुक्त्त्को किसिम: करार

शैक्षिक योग्यता: मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट MBBS उर्तीण भई नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदमा दर्ता तथा नवीकरण गरेको हुनुपर्ने छ।

Applying Procedure

यस भोटेकोशी गाउँपालिकामा आवश्यक तपशिल बमोजिमका कर्मचारीहरू करार सेवामा राख्नुपर्ने भएकोले योग्यता पुगेका, १८ वर्ष | उमेर पूरा भई पुरूष भए ३५ वर्ष र महिला भए ४० वर्ष ननाघेका तथा प्रचलित कानुनद्धारा अयोग्य नभएका नेपाली नागरिकहरूले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५(पन्ध्र) दिन भित्र यस गाउँपालिकाको नाममा रहेको नेपाल बंगलादेश बैंक लि., तातोपानी शाखाको आन्तरिक राजस्व खाता नं. ०९२०००१३४१ मा परिक्षा दस्तुर बापतको रकम जम्मा गरी सोको भौचरको प्रतिलिपी सहित लोकसेवा आयोगबाट स्वीकृत दरखास्त फाराम भरी आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योगयता र कार्यअनुभवको प्रमाणपत्रहरू, नागरिकताको प्रतिलिपी सलग्न राखी [email protected] मार्फत दरखास्त दिनु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । रित नपुगी या म्याद नाघी आएका निवेदनहरू माथि कुनै कारवाही हुने छैन । अन्य थप जानकारीको लागि यस गाउँपालिकाको वेवसाइटमा हेर्न तथा सम्पर्क राख्न सकिने छ।

भोटेकोशी गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय 
फुल्पिङकट्टि, सिन्धुपाल्चोक
बागमती प्रदेश, नेपाल 

नि प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत

Job Action

Similar Jobs

 • Ophthalmologist
 • Tilganga Institute of Ophthalmology (TIO)
 • Deadline: 5 days, 12 hours from now | Views: 61
 • Ophthalmologist
 • Hetauda Community Eye Hospital
 • Deadline: 5 days, 12 hours from now | Views: 63
 • Optometrist
 • Tilganga Institute of Ophthalmology (TIO)
 • Deadline: 5 days, 12 hours from now | Views: 81
 • Optometrist
 • Hetauda Community Eye Hospital
 • Deadline: 5 days, 12 hours from now | Views: 68

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE