वृन्दावन नगरपालिका

शिशु रोग विशेषज्ञ

वृन्दावन नगरपालिका

शिशु रोग विशेषज्ञ

शिशु रोग विशेषज्ञ

वृन्दावन नगरपालिका

बिश्रामपुर, रौतहट
Source: Kantipur Newspaper

शिशु रोग विशेषज्ञ

Basic Job Information

Job Category: Healthcare / Pharma / Biotech / Medical / R&D
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Employment Type: Full Time
Apply Before(Deadline): Nov. 20, 2020, noon (7 months ago)

शिशु रोग विशेषज्ञ

बिज्ञापन न.: २/०७७/०७८ 

पद: शिशु रोग विशेषज्ञ (Pedetrian/ NMC दर्ता तथा नविकरण प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको

तह: आठ तह 

माग संख्या: १

लाग्ने दस्तुर: १०००  

Applying Procedure

यस वृन्दावन नगरपालिका,नगर कार्यपालिकाको मिति २०७४/०४/२५ गतेको निर्णय अनुसार यस नगरपालिका अन्तर्गत वडा न. ३ स्थित विश्रामपुर स्वास्थ्य चौकीमा अस्पताल संचालनको लागि सेवा करारमा देहाय बमोजिमको प्राविधिक कर्मचारी पदपुर्ति गर्नुपर्ने भएकोले सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३०(तिस) दिनभित्र राजश्व तिरेको सकल रसिद,व्यक्तिगत विवरण (Bio-Data) सहित कार्यालय संचालन समयमा आवश्यक योग्यता पुगेको इक्छुक नेपाली नागरिकबाट रिक्तपुर्वक दरखास्त पेश गर्नुहुन सम्बन्धित सबैमा जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ दरखास्त फारम यस कार्यालयको वेवसाईट www.brindawanmun.gov.np बाट डाउनलोड गर्न सकिनेछ।

वृन्दावन नगरपालिका 
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
बिश्रामपुर, रौतहट
प्रदेश नं.२, नेपाल

Job Action

Similar Jobs

 • Ophthalmologist
 • Tilganga Institute of Ophthalmology (TIO)
 • Deadline: 5 days, 13 hours from now | Views: 61
 • Ophthalmologist
 • Hetauda Community Eye Hospital
 • Deadline: 5 days, 13 hours from now | Views: 63
 • Optometrist
 • Tilganga Institute of Ophthalmology (TIO)
 • Deadline: 5 days, 13 hours from now | Views: 81
 • Optometrist
 • Hetauda Community Eye Hospital
 • Deadline: 5 days, 13 hours from now | Views: 68

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE