गौशाला नगरपालिका

स्टाफ नर्स

गौशाला नगरपालिका

स्टाफ नर्स

स्टाफ नर्स

गौशाला नगरपालिका

गौशाला, महोत्तरी
Source: Annapurna Post Newspaper

स्टाफ नर्स

Basic Job Information

Job Category: Healthcare / Pharma / Biotech / Medical / R&D
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Employment Type: Full Time
Apply Before(Deadline): Oct. 19, 2020, 5 p.m. (2 days, 22 hours ago)

स्टाफ नर्स

विज्ञापन नं: ०४/०७७/०७८

तह : पाँचौ

आ. दस्तुर (रू.): ७००

१ . आवश्यकन्यूनतमयोग्यता:-(क)मेडिकल अधिकृत:मान्यताप्राप्तशिक्षणसंस्थाबाटMBBSवासोसरहउर्तिणभएको।स्टाफनर्स:मान्यताप्राप्तशिक्षण संस्थाबाट PCL Nursing वासोसरह उतिर्ण भएको।रेडियोग्राफर: मान्यताप्राप्त शिक्षणसंस्थाबाट Diploma in Radiography वासोसरह उतिर्ण भएको (ख)सबैपदकोलागिसम्बन्धित विषयकोकाउन्सिलमा अनिवार्यदर्ता भएको। (ग) उमेर: क्र.सं.१ कोहकमा २५ वर्षपूराभई ४५ वर्षननाघेको, क्र. सं. २ र ३ को हकमा १८ बर्ष पुरा भई ४५ बर्ष ननाघेको । (स्थानीय वासी तथा सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्य अनुभव भएको उम्मेदवारलाई विशेष प्राथमिकता दिईनेछ ।)

२ .सम्पर्क मिति: २०७७/०७/०५ गते वा सो दिन सार्वजनिक बिदा भए त्यसपछी कार्यालय खुलेको दिन ।

३ . छनौटको किसिम:- प्रारम्भिक योग्यता क्रमको सुची प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता । 

४.करार अवधी: क्र. सं. १ र २ को लागि ३ महिना र क्र.सं. ३ को लागि आवश्कता अनुसार ।

५ . तलब सुबिधा: क्र. सं. १ र २ को लागि नेपाल सरकारको प्रचलित स्केल र क्र. सं. ३ को लागि लागि करार सम्झौता अनुसार। 

६. आवेदन साथ संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरु:- आवेदक स्वयमले प्रमाणित गरेको देहाय बमोजिम कागजातको प्रतिलिपिहरु:- नागरिकताको प्रमाणपत्र, न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको लब्धांक प्रमाणपत्र, चारित्रिक प्रमाणपत्र, विदेशी बोर्डबाट उतिर्ण भए समकक्षता प्रमाणपत्र, अनुभव खुल्ने कागजातहरु, २प्रति पासपोर्ट साईजको फोटो। 

७. थप जाकारी तथा आवेदन फारम www.gaushalamun.gov.np बाट प्राप्त गर्न सकिनेछ।

Applying Procedure

गौशाला नगरपालिका अन्तर्गत अस्थायी कोभिड अस्पताल संचालन तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा देहाय बमोजिमका पदका लागि करार सेवामा कर्मचारी आवश्यक भएकोले योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकले १५ (पन्ध्र) दिन भित्र दस्तुर बुझाएको रसिद सहित यस कार्यालयमा निवेदन दिनहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

दरखास्त बुझाउने स्थान:- स्वास्थ्य शाखा, गौशाला नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, महोत्तरी ।

दरखास्त दिने अन्तिम मिति: २०७७/०७/०३ गते कार्यालय समय भित्र । 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

गौशाला नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्याल

गौशाला, महोत्तरी, प्रदेश नं. २

Job Action

Similar Jobs

  • Nurse
  • Kavya Hospital
  • Deadline: 4 days, 8 hours from now | Views: 745

Most Viewed Jobs

  • Finance Officer
  • Tech World Distribution
  • Deadline: 2 weeks, 5 days from now | Views: 2467
job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE