बुद्धशान्ति गाउँपालिका

मेडिकल अधिकृत करार

बुद्धशान्ति गाउँपालिका

मेडिकल अधिकृत करार

मेडिकल अधिकृत करार

बुद्धशान्ति गाउँपालिका

बुधबारे, झापा
Source: Nagarik Newspaper

मेडिकल अधिकृत करार

Basic Job Information

Job Category: Healthcare / Pharma / Biotech / Medical / R&D
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Employment Type: Full Time
Apply Before(Deadline): Sept. 23, 2020, noon (1 week ago)

मेडिकल अधिकृत करार

बुद्धशान्ति गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
बुधबारे, झापा
प्रदेश नं. १, नेपाल 

करारमा सेवामा मेडिकल अधिकृत भर्ना गर्ने सम्बन्धी सूचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७७/०५/२३) 

प्रस्तुत विषयमा यस बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको स्वामित्वमा संचालित बुद्धशान्ति अस्पतालमा रहने गरी मेडिकल अधिकृत सेवा करारमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले इच्छुक र योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकबाट यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र यस गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयमा कार्यालय समयभित्र दरखास्त दिनुहुन यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ। 

योग्यताः 

 • मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एम. बी. बी. एस. वा सो सरह उत्तीर्ण भई नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता एवं नवीकरण भएको।
 • २१ वर्ष उमेर पूरा भई ३५ वर्ष ननाघेको। 
 • नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा १२ बमोजिम अयोग्य नभएको। 
 • छनौटको किसिमः लिखित परीक्षा तथा मौखिक अन्तर्वार्ता । 
 • आवेदन शुल्कः रु. १,०००।- (एक हजार)
 • दस्तुर बुझाउने अन्तिम मितिः सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र र सो दिन विदा भए सोको भोलिपल्टसम्म । 
 • तलव स्केल तथा अन्य सुविधाः सेवा करार बमोजिम । 
 • परीक्षा मितिः तोकिए बमोजिम। 

Applying Procedure

आवश्यक कागजातहरु: 

 • आवेदक स्वयंले प्रमाणित गरेका देहाय बमोजिमका कागजातका प्रतिलिपीहरु । 
 • आवेदकको सम्पूर्ण शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रका प्रतिलिपिहरु 
 • नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि 
 • अनुभव खुल्ने कागजातहरु 
 • उम्मेद्वारको पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

Job Action

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

 • Teacher
 • Little Angels' School Day Boarding
 • Deadline: 5 days, 17 hours from now | Views: 3572
job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE