यातायात मन्त्रालय यातायात व्यवस्था विभाग

इनरोलमेन्ट अपरेटर

यातायात मन्त्रालय यातायात व्यवस्था विभाग

इनरोलमेन्ट अपरेटर

इनरोलमेन्ट अपरेटर

यातायात मन्त्रालय यातायात व्यवस्था विभाग

Kathmandu, Nepal
Source: Annapurna Post Newspaper

इनरोलमेन्ट अपरेटर

Basic Job Information

Job Category: General Mgmt. / Administration / Operations
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 11 ]
Employment Type: Full Time
Apply Before(Deadline): Sept. 25, 2020, 1 p.m. (3 days, 14 hours ago)

इनरोलमेन्ट अपरेटर

न्यूनतम योग्यता र सीप 

  • १०+२ वा सो सरह उतीर्ण र एम.एस. अफिस, इन्टरनेट, कम्प्युटर पेरिफेरल्स (क्यामरा, स्क्यानर र प्रिन्टर लगायत) संचालनमा तालीम तथा अनुभव प्राप्त । 

Applying Procedure

सवारी साधनहरुमा जडान गरिने उच्च सुरक्षायुक्त इम्बोस्ड नम्बर प्लेटसंग सम्बन्धित कार्यका लागि यस विभागलाई सेवा-करार अन्तर्गत देहाय अनुसारका सेवा आवश्यक परेको हुँदा इजाजत प्राप्त तथा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका इच्छुक फर्म, संस्था वा कम्पनीबाट निम्नानुसारका शर्तहरुको अधिनमा रही सिलबन्दी प्रस्ताव आह्वान गरिएको छ । 

२. यस विभागले तोकेका काठमाडौ उपत्यका भित्रका कार्यालयहरुमा नियमित कार्यालय समयानुसार सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । सेवा अवधि शुरुमा सम्झौता मितिबाट १५ दिन भित्र शुरु भई बढीमा ६ महिनाको हुनेछ र विभागको आवश्यकता अनुसार अवधि थप गर्न सकिनेछ । 

३. माथि उल्लेख गरिएको न्यूनतम संख्याको अतिरिक्त काठमाडौ भित्र वा बाहिरका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुका लागि विभागले थप परिमाणमा सेवा माग गरेको खण्डमा सम्झौता अनुसारकै दरररेटमा सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । 

४. फर्म, संस्था वा कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र, नवीकरण भएको श्रमिक आपूर्ति इजाजतपत्र, मू.अ.क. दती प्रमाणपत्र, आ.व. २०७५/७६ सम्मको कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, टेकु, काठमाडौंको राजस्व खाता नं १०००२०००१०००० मा राजस्व शीर्षक १४२२९ अन्तर्गत यस विभागको कार्यालय कोड ३३७०३३५०१ उल्लेख गरी रू ३०००/०० (तीन हजार) दस्तूर जम्मा गरेको सक्कलै भौचर साथै राखी निवेदन दिई मिति २०७७/०६/०८ सम्ममा कार्यालय समय भित्र यस विभागबाट सिलबन्दी प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात प्राप्त गर्न सकिनेछ। 

५. रीत पूर्वक भरिएको प्रस्ताव खाममा लाहछाप सहित सिलबन्दी गरी खामको बाहिर पट्टि यस विभागलाई सम्बोधन गरी कामको विवरण, प्रस्तावदाताको नाम र ठेगाना स्पष्ट खुलाई छाप लगाई मिति २०७७/०६/०९ मध्यान्ह १२:०० बजे भित्र यस विभागमा दर्ता गराउनु पर्नेछ । 

६. सिलबन्दी प्रस्तावको मान्य अवधि प्रस्ताव खोल्ने मितिबाट कम्तीमा ४५ दिन (२०७७/०७/२४) सम्मको हुनु पर्नेछ र प्रस्ताव साथ 'क' श्रेणीको बैंकबाट यस विभागको नाममा जारी भएको र कम्तीमा प्रस्ताव मान्य अवधि भन्दा ३० दिन बढी (२०७७/०८/२४) सम्मको म्याद भएको कम्तीमा रू १,२०,०००/०० (एक लाख बीस हजार रूपयाँ) को बैंक जमानत (प्रस्ताव जमानत) पेश गर्नु पर्नेछ । 

७. दर्ता भएका सिलबन्दी प्रस्ताव मिति २०७७/०६/०९ दिनको १३:०० बजे यस विभागका प्रतिनिधि र उपस्थित प्रस्तावदाता वा निजका प्रतिनिधिको रोहबरमा विभागमा खोलिनेछ । प्रस्तावदाता वा निजका प्रतिनिधि उपस्थित नभएको खण्डमा समेत प्रस्ताव खोल्न कुनै वाधा पर्ने छैन । 

८. सिलबन्दी प्रस्ताव खरिद गर्ने, दाखिला गर्ने एवं खोल्ने अन्तिम दिन सार्वजनिक विदा परेमा ती कार्यहरु विदाको लगत्तै पछि कार्यालय खुलेको दिन सोही समयमा गरिनेछ। 

९. सिलबन्दी प्रस्ताव स्वीकृति पश्चात खरिद सम्झौता गर्दा सम्बन्धित प्रस्तावदाताले सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ११० बमोजिम 'क' श्रेणीको बैंकबाट जारी गरिएको कम्तीमा १२ महिना म्याद भएको कार्य सम्पादन जमानत समेत पेश गर्नु पर्नेछ। 

१०. सिलबन्दी प्रस्ताव पूरै वा आंशिक रुपमा स्वीकार गर्ने वा अस्वीकार गर्ने वा सम्पूर्ण खरिद प्रकृया रद्द गर्ने अधिकार विभागमा निहीत रहनेछ। 

११. एक फर्म, संस्था वा कम्पनीको नाममा खरिद गरिएको प्रस्ताव अर्को फर्म, संस्था वा कम्पनीको नाममा दाखिला गर्न पाइने छैन। 

१२. खरिद सम्बन्धी अन्य कुराहरु प्रचलित खरिद कानूनमा व्यवस्था भए अनुसार हुनेछ। १३. यस सम्बन्धी थप जानकारीका लागि ०१-४४७४९२१ वा ९८५११९६१०५ मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ।

नेपाल सरकार 
भौतिक पूर्वाधार तथा 
यातायात मन्त्रालय यातायात व्यवस्था विभाग
मीनभवन, काठमाडौ

Job Action

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE