हरिवन नगरपालिका

प्राविधिक सहायक

हरिवन नगरपालिका

प्राविधिक सहायक

प्राविधिक सहायक

हरिवन नगरपालिका

सर्लाही
Source: Annapurna Post Newspaper

प्राविधिक सहायक

Basic Job Information

Job Category: IT & Telecommunication
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Employment Type: Full Time
Apply Before(Deadline): Sept. 14, 2020, noon (2 weeks, 2 days ago)

प्राविधिक सहायक

विज्ञापन नम्वर:  १/२०७७/०७८
तह : स्थानीय सेवाको पाँचौ तह सरह 

१. आवश्यक न्युनतम योग्यता र अनुभव :

(क) सिभिल इञ्जिनियरिङमा प्रविणता प्रमाणपत्र तह वा ओभरसियर वा डिप्लोमा तह उत्तीर्ण भएको 

(ख) अनुभव र सिप : प्राविधिक सहायकमा देहायका अनुभव र सिप आवश्यक पर्नेछ :

  • कम्तिमा ३ महिना तालिम लिई आधारभूत कम्प्युटर सिप भएको,
  • पूर्वाधारमा निर्माण र मर्मतका लागि आयोजनाको लागत अनुमान, सुपरिवेक्षण र अन्तिम लागत विवरण तयार गर्न सक्ने र विश्लेषण गर्न सक्ने, आयोजनाको लक्ष्य र परिणाम हासिल गर्न टोलीमा काम गरेको अनुभव, पारस्परिक सम्बन्ध सम्बन्धी सिपसहित कम्तिमा ६ महिनाको अनुभव भएको। 

(ग) उमेर : कम्तिमा १८ वर्ष पुरा भई ४५ वर्ष ननाघेको 

Applying Procedure

प्रस्तुत विषयमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय (प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम) प.सं. २०७७/७८, च.नं. PMEP/२३ मिति २०७७/०४/१२ को पत्रानुसार यस नगरपालिकामा सञ्चालित रोजगार सेवा केन्द्रको लागि आवश्यक प्राविधिक सहायक पद करारमा पदपूर्तिका लागि निम्न बमोजिम योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकले ७ दिनभित्र माग बमोजिमको विवरण र राजश्व तिरेको रसिदसहित यस कार्यालयमा निवेदन दिनुहुन अनुरोध छ । 

२. दस्खास्त दिने स्थान : हरिवन नगर कार्यपालिकाको कार्यालय,सर्लाही 

३. दरखास्त दिने अन्तिम मिति : २०७७/०५/२८ 

४. आवेदनको दस्तुर : रु. ७००/

५. छनौटको किसिम : प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूचि प्रकाशन र लिखित परिक्षा 

६. आवेदन साथ संलग्न कागजातहरु : आवेदक स्वयम्ले प्रमाणित गरेको देहाय बमोजिम कागजातको छायाँ प्रतिहरु 

  • नागरिकता 
  • न्युनतम योग्यताको लब्धाङ्कको प्रमाणपत्र 
  • चारित्रिक प्रमाणपत्र 
  • अनुभव खुल्ने कागजात
  • पासपोर्ट आकारको तस्वीर २ प्रति 

७. सेवा सुविधा : गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा प्राविधिक सहायक पदपूर्ति सम्बन्धी प्रक्रियाको दफा (११), (१२) र (१३) बमोजिम हुनेछ। 

८. पदले सम्पादित गर्नु पर्ने कार्यविविरण : गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा प्राविधिक सहायक पदपूर्ति सम्बन्धी प्रक्रियाको दफा (१) बमोजिम हुनेछ। 

नोट : आवेदनको ढाँचा र प्राविधिक सहायक पदको कार्य विवरण लगायत अन्य जानकारी www.pmep.gov.np मा उपलब्ध छ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

हरिवन नगरपालिका 
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सर्लाही, प्रदेश नं. २, नेपाल 

Job Action

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

  • Teacher
  • Little Angels' School Day Boarding
  • Deadline: 5 days, 18 hours from now | Views: 3561
job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE