महालक्ष्मी नगरकार्यपालिका

प्राविधिक सहायक

महालक्ष्मी नगरकार्यपालिका

प्राविधिक सहायक

प्राविधिक सहायक

महालक्ष्मी नगरकार्यपालिका

Lalitpur
Source: Annapurna Post Newspaper

प्राविधिक सहायक

Basic Job Information

Job Category: IT & Telecommunication
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Employment Type: Full Time
Apply Before(Deadline): Sept. 22, 2020, noon (1 week, 1 day ago)

प्राविधिक सहायक

विज्ञापन नं: ०१/०७७/७८

तह: स्थानीय सेवाको पाँचौ तह सरह 

१. आवश्यक न्यूनतम योग्यता:

क) सिभिल इन्जिनियरिङमा प्रविणता प्रमाणपत्र तह वा ओभरसियर वा डिप्लोमा तह उत्तीर्ण भएको

ख) उमेरः कम्तीमा १८ बर्ष पूरा भई ४५ बर्ष ननाघेको 

२. अनुभव र सीप तथा प्रारम्भिक योग्यताक्रम छनौटका आधारः गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा प्राविधिक सहायक पदपूर्तिसम्बन्धी प्रक्रिया बमोजिम हुनेछ । 

Applying Procedure

यस नगरपालिकाको रोजगार सेवा केन्द्रको लागि देहायको पदमा करार सेवामा कर्मचारी लिनुपर्ने भएकाले निम्न योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र यस कार्यालयमा आवेदन दिनुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। 

३. आवेदनसाथ संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरुः

  • नागरिकता/राष्ट्रिय परियचपत्र
  • न्यूनतम योग्यताको लब्धाङ्कपत्र
  • चारित्रिक प्रमाणपत्र
  • अनुभव खुल्ने कागजातको प्रतिलिपि (आवेदक स्वयंले प्रमाणित गरेको) र 
  • पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति

४. परीक्षाको किसिमः लिखित परीक्षा (प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूचीमा परेका उम्मेदवारहरुको मात्र) 

क) लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम महालक्ष्मी नगरपालिकाको वेभसाइटमा राखिनेछ ।

ख) लिखित परीक्षाको सम्पर्क मितिः प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन हुँदा तोकिनेछ। 

५. आवेदन दिने स्थान: महालक्ष्मी नगरकार्यपालिकाको कार्यालय, ललितपुर

क) आवेदन दस्तुरः रु ४००/

ख) आवेदन दिने अन्तिम मिति: २०७७/०६/०५ गते सोमबार ६. सेवा सुविधाः प्रचलित कानुन बमोजिम

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत |

Job Action

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

  • Teacher
  • Little Angels' School Day Boarding
  • Deadline: 5 days, 16 hours from now | Views: 3587
job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE