कञ्चनरुप नगरपालिका

प्राविधिक सहायक

कञ्चनरुप नगरपालिका

प्राविधिक सहायक

प्राविधिक सहायक

कञ्चनरुप नगरपालिका

कंचनपुर, सप्तरी
Source: Annapurna Post Newspaper

प्राविधिक सहायक

Basic Job Information

Job Category: IT & Telecommunication
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Employment Type: Full Time
Apply Before(Deadline): Sept. 22, 2020, noon (1 week, 1 day ago)

प्राविधिक सहायक

विज्ञापन नं. १/०७७१०७८

तह:  स्थानीय सेवाको पाँचौ तह सरह

१. आवश्यक न्यूनतम योग्यता र अनुभव :

(क) सिभिल इन्जिनियरिङ्गमा प्रविणता प्रमाण पत्र तह वा ओभरसियर वा डिप्लोमा तह उत्तीर्ण भएको 

(ख) अनुभव र सीप : प्राविधिक सहायकमा देहायका अनुभव र सीप आवश्यक पर्नेछ :

  • कम्तीमा ३ महिने तालिम लिई आधारभूत कम्प्यूटर सीप भएको, 
  • पूर्वाधारको निर्माण र मर्मतका लागि आयोजनाको लागत अनुमान, सुपरीवेक्षण र अन्तिम लागत विवरण तयार गर्न सक्ने र विश्लेषण गर्न सक्ने, आयोजनाको लक्ष्य र परिणाम हासिल गर्न टोलीमा काम गरेको अनुभव, पारस्परिक सम्बन्ध सम्बन्धी सीप सहित कम्तीमा ६ महिनाको अनुभव भएको। 

(ग) उमेर :- कम्तीमा १८ वर्ष पुरा भई ४५ वर्ष ननाघेको 

Applying Procedure

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय (प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम) सिंहदरवार, काठमाण्डौको प.सं.०७७१०७८, च.नं.२३, मिति २०७७१०४।१२ को पत्रानुसार यस कञ्चनरुप नगरपालिकामा सञ्चालित रोजगार सेवा केन्द्रको लागि आवश्यक प्राविधिक सहायक पद करारमा पदपूर्तिका लागि निम्न बमोजिम योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकले १५ दिनभित्र माँग बमोजिमको विवरण र राजश्व तिरेका रसिद सहित यस कार्यालयमा निवेदन दिनुहुन अनुरोध छ।

२. दरखास्त दिने स्थान :- कञ्चनरुप नगरकार्यपालिकाको कार्यालय 

३. दरखास्त दिने अन्तिम मिति :- २०७७१०६।०५ गते 

४. आवेदनको दस्तुर :- रु. ५००।- (पाँच सय) 

५. छनौटको किसिम :- प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन र लिखित परीक्षा 

६. आवेदन साथ संलग्न कागजातहरु :- आवेदक स्वयमले प्रमाणित गरेको देहाय बमोजिम कागजातको प्रतिलिपिहरु

  • नागरिकता 
  • न्युनतम योग्यताको लब्धाङ्क प्रमाण-पत्र 
  • चारित्रिक प्रमाण-पत्र 
  • अनुभव खुल्ने कागजात
  • २ प्रति पासपोर्ट आकारको फोटो 

७. सेवा सुविधा :- नगरपालिकामा प्राविधिक सहायक पदपूर्ति सम्बन्धी प्रक्रियाको दफा (११), (१२) र (१३) बमोजिम हुनेछ । 

८. पदले सम्पादित गर्नुपर्ने कार्यविवरण :- नगरपालिकामा प्राविधिक सहायक पदपूर्ति सम्बन्धी प्रक्रियाको दफा (९) बमोजिम हुनेछ ।

नोट : आवेदनको ढाँचा र प्राविधिक सहायक पदको कार्यविवरण लगायत अन्य जानकारी www.pmep.gov.np मा उपलब्ध छ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

कञ्चनरुप नगरपालिका 
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय,
कंचनपुर, सप्तरी 

Job Action

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

  • Teacher
  • Little Angels' School Day Boarding
  • Deadline: 5 days, 17 hours from now | Views: 3569
job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE