सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका

प्राविधिक सहायक करार

सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका

प्राविधिक सहायक करार

प्राविधिक सहायक करार

सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका

सल्लेरी, सोलुखुम्बु
Source: Naya Patrika Newspaper

प्राविधिक सहायक करार

Basic Job Information

Job Category: IT & Telecommunication
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Employment Type: Full Time
Apply Before(Deadline): Sept. 18, 2020, noon (1 week, 5 days ago)

प्राविधिक सहायक करार

सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका 
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सल्लेरी, सोलुखुम्बु
प्रदेश नं. १, नेपाल 

प्राविधिक सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति : २०७७/०५/१९) 

प्रस्तुत विषयमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय (प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम) प.स.२०७७/७८ च.न. PMEP/३३, मिति २०७७/०४/२५ को पत्रानुसार यस नगरपालिकामा सञ्चालित रोजगार सेवा केन्द्रको लागि आवश्यक प्राविधिक सहायक पद करारमा पदपूर्ति गर्नका लागि निम्न बमोजिम योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकले १५ दिनभित्र माग बमोजिमका विवरण र राजश्व तिरेको रसिद सहित यस कार्यालयमा निवेदन दिनुहुन अनुरोध गरिन्छ । 

 • आवश्यक न्यूनतम योग्यता र अनुभव:
  क. सिभिल इन्जिनियरिङमा प्रविणता प्रमाण पत्र तह वा ओभरसियर वा डिप्लोमा तह उतीर्ण 
  भएको 
  ख. अनुभव र सीपः प्राविधिक सहायकमा देहायका अनुभव र सीप आवश्यक पर्नेछ:
  कम्तीमा ३ महिने तालिम लिई आधारभूत कम्प्युटर सीप भएको 
  पूर्वाधारको निर्माण र मर्मतका लागि आयोजनाको लागत अनुमान, सुपरीवेक्षण र अन्तिम लागत विवरण तयार गर्न सक्ने र विश्लेक्षण गर्न सक्ने, आयोजनाको लक्ष्य र परिणाम हासिल गर्न टोलीमा काम गरेको अनुभव, पारस्परिक सम्बन्ध सम्बन्धी सीप सहित कम्तीमा ६ महिनाको अनुभव भएको। 
  ग. उमेर:- १८ वर्ष पुरा भई ४५ वर्ष ननाघेको
 • दरखास्त दिने स्थान:- सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाको कार्यालय, सल्लेरी, सोलुखुम्बु
 • दरखास्त दिने अन्तिम मिति:-२०७७/०६/०२ गते सम्म
 • आवेदनको दस्तर:- रु.५००/
 • छनौटको किसिमः प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन र लिखित परीक्षा
 • आवेदन साथ संलग्न कागजातहरु:- आवेदक स्वयंले प्रमाणित गरेको देहाय बमोजिम कागजातको प्रतिलिपिहरु
  नागरिकता 
  न्युनतम योग्यताको लब्धांक प्रमाणपत्र
  चारित्रिक प्रमाण पत्र 
  अनुभव खुल्ने कागजात 
  २ प्रति पासपोर्ट साईजको फोटो 
 • सेवा सुबिधा सम्बन्धमा : गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा प्राविधिक सहायक पदपूर्ति सम्बन्धि प्रक्रियाको दफा (११), (१२) र (१४) बमोजिम हुनेछ ।
 • पदले सम्पादित गर्नुपर्ने कार्यविवरण (गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा प्राविधिक सहायक पदपूर्ति सम्बन्धि प्रक्रियाको दफा (९) बमोजिम हुनेछ। 
 • आवेदनको ढाँचा र प्राविधिक सहायक पदको कार्यविवरण लगायत अन्य जानाकारी www.pmep.gov.np मा समेत उपलब्ध छ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

Applying Procedure

Job Action

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

 • Teacher
 • Little Angels' School Day Boarding
 • Deadline: 5 days, 16 hours from now | Views: 3587
job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE