गरुडा नगरपालिका

नगर प्रहरी हवल्दार

गरुडा नगरपालिका

नगर प्रहरी हवल्दार

नगर प्रहरी हवल्दार

गरुडा नगरपालिका

गरुडा, रौतहट
Source: Annapurna Post Newspaper

नगर प्रहरी हवल्दार

Basic Job Information

Job Category: General Mgmt. / Administration / Operations
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 2 ]
Employment Type: Full Time
Apply Before(Deadline): Sept. 18, 2020, noon (2 days, 10 hours ago)

नगर प्रहरी हवल्दार

विज्ञापन नं. : ।२०७७|०७८

आवश्यक शैक्षिक योग्यता: मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट SEE तह वा सो सरह उत्तीण गरेको

२. आवश्यक योग्यता

क, नेपाली नागरिक हुनु पर्ने । 

ख, उमेर १८ वर्ष पुरा भई ४० वर्ष ननाघेको। 

ग. नैतिक पतन देखिने कुनै फौजदारी अभियोगमा सजाय नपाएको । 

घ. अन्य प्रचलित कानुनद्वारा अयोग्य नभएको । 

ङ स्विकृत चिकित्सकबाट निरोगिताको प्रमाण पत्र पाएको । 

च, आँखा माईनस २ वा प्लस २ भन्दा बढि कमजोर नभएको ।

छ महिलाको लागि घटीमा ५ फिट र पुरुषको लागि ५ फिट २ ईन्च उचाई हनुपर्ने । 

Applying Procedure

यस गरुडा नगरपालिकाको लागि देहायको संख्या र योग्यता भएको नगर प्रहरी कर्मचारी करारमा राख्नुपर्ने भएकाले योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरुले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिन भित्र दिनको २०० बजेसम्म राजश्व तिरेको रसिद सहित दरखास्त दिन हुन सम्बन्धित सबैको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । 

३. दरखास्त दिने अन्तिम मिति : २०७७/०५/३१ गते सम्म ।

४. दरखास्त दस्तुर : नगर प्रहरी सहायक निरिक्षकको लागि रु.५००/- नगर प्रहरी हवल्दारको लागि रु.४००/- नगर प्रहरी जवानको लागि रु.३००/- दरखास्त दस्तर एन.आई.सि एसिया बैंकको गरुडा शाखाको गरुडा नगरपालिकाको नाममा रहेको आन्तरिक राजश्व खाता नं २४१२०५०५२५९१८००८ मा जम्मा गरि सो को रसिद दरखास्त फारम साथ पेश गर्नुपर्ने छ। 

५. दरखास्त फारम पाउने स्थान : कार्यालयको सूचना शाखा साथै कार्यालयको वेवसाईट _http://www.garudamun.gov.np/ बाट समेत फारम डाउनलोड गर्न सकिने छ। 

६. सम्र्पक मिति : दरखास्त दिने अन्तिम मितिको भोलीपल्ट तोकिनेछ। 

७. दरखास्त साथ संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरु :

क. नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपी। 

ख. विज्ञापन भएका पदका लागि तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र र चरित्रिक पत्रका प्रतिलिपी। 

८. पारिश्रमिक : गरुडा नगरपालिकाको नियमअनुसार । (नोट : विस्तृत जानकारीको लागि गरुडा नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा सर्पक राख्नु होला।

नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

गरुडा नगरपालिका 
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
गरुडा, रौतहट
प्रदेश नं. २, नेपाल 

Job Action

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE