खत्याड गाउँपालिका

प्राविधिक सहायक

खत्याड गाउँपालिका

प्राविधिक सहायक

प्राविधिक सहायक

खत्याड गाउँपालिका

खत्याड, मुगु
Source: Annapurna Post Newspaper

प्राविधिक सहायक

Basic Job Information

Job Category: IT & Telecommunication
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Employment Type: Full Time
Apply Before(Deadline): Sept. 18, 2020, noon (2 days, 10 hours ago)

प्राविधिक सहायक

बिज्ञापन नं. ०१-२०७७/०७८

तह: स्थानीय सेवाको पाचौ तह सरह 

१. आवश्यक न्युनतम योग्यता र अनुभवः 

क) सिभिल इन्जिनियरिङमा प्रविणता प्रमाण पत्र तह वा ओभरसियर वा डिप्लोमा तह उतीर्ण भएको। 

ख) अनुभव र सीप. प्राबिधिक सहायक पदको लागि देहायको अनुभव र सीप आवश्यक पर्नेछ

  • कम्तिमा ३ महिने तालिम लिई आधारभूत कम्प्यूटर सीप आवश्यक पर्नेछ । 
  • पूर्वाधारको निर्माण र मर्मत लागि आयोजनाको लागत अनुमान, सुपरिबेक्षण र अन्तिम लागत विवरण तयार र विश्लेषण गर्न सक्ने, आयोजनाको परिमाण र लक्ष्य हासिल गर्न टोलीमा काम गरेको अनुभव, पारस्परिक सम्बन्धि सीप सहित कम्तिमा ६ महिनाको काम गरेको अनुभव भएको। 

ग) उमेरः कम्तिमा १८ बर्ष पुरा भई ४५ बर्ष ननाघेको । 

Applying Procedure

प्रस्तुत विषयमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय (प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम) प.सं. २०७७/७६ च.नं PMEP/२३ मिति २०७७/०४/१२ गतेको पत्रानुसार यस खत्याड गाउँपालिका अन्तर्गत रोजगार सेवा केन्द्रको लागि आवश्यक प्राविधिक सहायक पद करारमा पदपूर्ति गर्नका लागि निम्न बमोजिम योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकले बिज्ञापन मितिले १५ दिन भित्र आवश्यक कागजात सहित यस कार्यालयमा दरखास्त दिनुहुन अनुरोध गरिन्छ ।

२. दरखास्त दिने स्थानः खत्याड गाउँपालिका, मग ।

३. दरखास्त दिने अन्तिम मितिः २०७७/०६/०१ 

४. आवेदन दस्तुरः रु ५००/

५. छनौट किसिमः प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन र लिखित परिक्षा । 

६. आवेदन साथ संलग्न कागजात. स्वंयमले प्रमाणित गरेको तपशिल बमोजिमका कागजातको प्रतिलिपिहरु: -नागरिकताको प्रतिलिपि -शैक्षिक योग्यताको लब्धांक प्रमाणपत्र -चारित्रिक प्रमाणपत्र -अनुभव तथा सीप खुल्ने कागजात -२ प्रति पासपोर्ट साईजको फोटो 

७. सेवा सुबिधा. गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा प्राबिधिक सहायक पदपूर्ति सम्बधि प्रक्रियाको दफा (११) (१२) (१३) बमोजिम हुनेछ । 

८. पदले सम्पादित गर्नुपर्ने कार्यः गाउपालिका तथा नगरपालिकामा प्राविधिक सहायक पदपूर्ति | सम्बन्धि प्रक्रियाको दफा (१) बमोजिम हुनेछ ।

बासुदेव कार्की 
नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

खत्याड गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
खत्याड, मुगु
कर्णाली प्रदेश, नेपाल 

Job Action

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE