शिवपुरी गाउँपालिका

मेडिकल अधिकृत (आठौं)

शिवपुरी गाउँपालिका

मेडिकल अधिकृत (आठौं)

मेडिकल अधिकृत (आठौं)

शिवपुरी गाउँपालिका

शेराबगर, नुवाकोट
Source: Annapurna Post Newspaper

मेडिकल अधिकृत (आठौं)

Basic Job Information

Job Category: Healthcare / Pharma / Biotech / Medical / R&D
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Employment Type: Full Time
Apply Before(Deadline): Sept. 24, 2020, noon (3 days, 12 hours from now)

मेडिकल अधिकृत (आठौं)

विज्ञापन नं. २-०७७/७८

समूह: जनरल मेडिसिन

परीक्षाको किसिम: अन्तर्वार्ता   

१. आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र अनुभव : मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धित विषयमा MBBS वा सो सरह उतिर्ण गरेको। 

२. उमेर : २१ बर्ष पूरा भई ४० बर्ष ननाघेको । 

Applying Procedure

यस शिवपुरी गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम यस गाउँपालिका अन्तर्गत सञ्चालन हुन लागेको स्वास्थ्य सेवा केन्द्रका लागि | तपशिल बमोजिमको प्राविधिक कर्मचारी सेवा करारमा लिनु पर्ने भएकोले योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरुबाट यो सूचना प्रकाशित | भएको मितिले २१ (एककाईस) दिन भित्र कार्यालयमा उपस्थित भएर वा ईमेल मार्फत दरखास्त आह्वान गरिन्छ । 

३. आवश्यक कागजातहरु : दरखास्त फारमसाथ नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र, काउन्सिल दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, कार्य अनुभव भए अनुभवको प्रमाणपत्र, दस्तुर बुझाएको सक्कलै भौचर, पेश गरिने सबै प्रतिलिपिको पछाडी उम्मेदवार स्वयंले हस्ताक्षर गरी प्रमाणित गर्नुपर्ने । 

४. पारिश्रमिक/सेवा सुविधा : स्थानीय सरकारको प्रचलित नियमानुसार (आपसी समझदारीमा निर्धारण गरिने । 

५. सेवा करार अवधि : २०७८ असार मसान्त सम्म (करार सेवा थप गर्न सकिने । 

६. छनौट को किसिम : निर्धारित short list मापदण्डका आधारमा योग्यताक्रम र अन्तर्वार्ता । 

७. दरखास्त फारम ढाँचा : लोक सेवा आयोगले तोकेको ढाँचा। 

८. सम्पर्क मिति : short list को आधारमा पछि सम्पर्क गरिनेछ । 

९. दरखास्त दस्तुर : रु. १००० 

थप जानकारीको लागि ०१०-६३००६३, मोबाईल नम्बर ९८५११२९४७२ [email protected]

शिवपुरी गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
शेराबगर, नुवाकोट
बागमती प्रदेश, नेपाल 

Similar Jobs

  • Nurse
  • Kavya Hospital
  • Deadline: 1 week, 2 days from now | Views: 295

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE