पुर्वीचौकी गाउँपालिका

मेडिकल अधिकृत करार

पुर्वीचौकी गाउँपालिका

मेडिकल अधिकृत करार

मेडिकल अधिकृत करार

पुर्वीचौकी गाउँपालिका

सानागाउँ, डोटी
Source: Naya Patrika Newspaper

मेडिकल अधिकृत करार

Basic Job Information

Job Category: Healthcare / Pharma / Biotech / Medical / R&D
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Employment Type: Full Time
Apply Before(Deadline): Sept. 14, 2020, noon (2 weeks, 2 days ago)

मेडिकल अधिकृत करार

पुर्वीचौकी गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सानागाउँ, डोटी 

मेडिकल अधिकृत करार सेवामा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति : २०७७ साल भाद्र १५ गते)

प्रस्तुत विषय सम्बन्धमा पुर्विचौकी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०७७१०५।११ गते बसेको बैठकको निर्णय अनुसार पुर्विचौकी गाउँपालिकाको सानागाउँ स्वास्थ्य चौकीका लागि सेवा करारमा देहायको संख्या र योग्यता भएको कर्मचारी करारमा राख्नु पर्ने भएकाले योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरुले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले २१ (एक्काइस) दिन भित्र कार्यालयको समयमा राजश्व तिरेको रसिद सहित दरखास्त दिन हुन सम्बन्धित सबैको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ । यसको दरखास्त फाराम पारिश्रमिक सेवाका शर्तहरु सहितको बिस्तृत विवरण कार्यालयबाट उपलब्ध हुनेछ । 

 • दरखास्त दिने अवधि : २०७७/०५/१५ देखि २०७७/०६/०४ गते सम्म (२१ दिन) दरखास्त दिने अन्तिम दिन सार्वजनिक बिदा पर्न गएमा सो पछि कार्यालय खुलेको दिन। 
 • दरखास्त दिने स्थान : पुर्विचौकी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सानागाउँ, डोटी ।
 • दरखास्त दस्तुर : रु.२,०००।- मात्र । आवेदकले पुर्विचौकी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सानागाउँको राजश्व शाखाको नगदी रसिद सक्कलै संलग्न राख्नुपर्नेछ। 
 • परीक्षाको किसिम : लिखित/मौखिक दुबै किसिमको हुनेछ।
 • परीक्षाको मिति : दरखास्त दिने अन्तिम दिनको भोलिपल्ट सम्पर्क मिति तोकिनेछ।
 • पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा : गाउँपालिकाको करार सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।
 • काम गर्नु पर्ने स्थान : पुर्विचौकी गाउँपालिका सानागाउँ स्वास्थ्य चौकी । 
 • योग्यता र अनुभव : 
  १) नेपाली नागरिक 
  २) १८ बर्ष पुरा भई ४० वर्ष ननाघेको 
  ३) न्युनतम योग्यता 
  ४) अन्य प्रचलित कानुन द्वारा अयोग्य नभएको।
 • मे.अ. पदको लागि : नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट मे.अ. कोर्ष उतिर्ण गरेको नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएको।

Applying Procedure

 • दरखास्त दिँदा संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरु : 
  १) शैक्षिक योग्यताको प्रमाणित प्रतिलिपिहरु 
  २) नेपाली नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि 
  ३) अनुभवको प्रमाणित प्रतिलिपि 
  ४) नेपाल कानुन बमोजिम विभिन्न काउन्सिल र परिषदमा दर्ता भएको प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न हुनुपर्ने छ ।
 • म्याद नाघि वा रित पुर्वक नआएका आवेदन उपर कुनै कार्वाही हुने छैन । अन्य जानकारी चाहिएमा पुर्विचौकी गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा कार्यालयको मो.नं. ९८४८४७४९५५ मा सम्पर्क राख्न सकिने छ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

Job Action

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

 • Teacher
 • Little Angels' School Day Boarding
 • Deadline: 5 days, 18 hours from now | Views: 3561
job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE