थाक्रे गाँऊपालिका

प्राविधिक सहायक (करार)

थाक्रे गाँऊपालिका

प्राविधिक सहायक (करार)

प्राविधिक सहायक (करार)

थाक्रे गाँऊपालिका

महादेवबेसी, धादिङ
Source: Nagarik Newspaper

प्राविधिक सहायक (करार)

Basic Job Information

Job Category: Human Resource /Org. Development
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Employment Type: Full Time
Apply Before(Deadline): Aug. 14, 2020, noon (2 days, 19 hours from now)

प्राविधिक सहायक (करार)

थाक्रे गाँऊपालिका
गाँऊ कार्यपालिकाको कार्यालय
महादेवबेसी, धादिङ

प्राविधिक सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति : २०७७/०४/१६) 

प्रस्तुत विषयमा श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम) प.स २०७७/७८ च.न. PMEP/२३ को मिति २०७७/०४/१२ को पत्रानुसार यस थाके गाँउपालिका धादिङमा सञ्चालित रोजगार सेवा केन्द्रको लागि आवश्यक प्राविधिक सहायक पद करारमा। पदपूर्तिका लागि योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकले १५ दिनभित्र माग बमोजिमका विवरण | र राजस्व तिरेका रसिद सहित यस कार्यालयमा निवेदन दिनुहुन अनुरोध गरिन्छ 

क्र.सं.
विज्ञापन नं.: 
१ | ०१/०७७/०७८ 
पद: 
प्राविधिक सहायक
तह: स्थानीय सेवाको पाचौ तह सरह
सांख्या:  १

Applying Procedure

नोट : यस विज्ञापन सम्बन्धी सम्पूर्ण आवश्यक जानकारी यस गाँउपालिकाको वेबसाइट www.thakremun.gov.np मा राखिएको छ।

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE