पुनर्वास नगरपालिका

प्राविधिक सहायक

पुनर्वास नगरपालिका

प्राविधिक सहायक

प्राविधिक सहायक

पुनर्वास नगरपालिका

Kanchanpur
Source: Nagarik Newspaper

प्राविधिक सहायक

Basic Job Information

Job Category: Construction / Engineering / Architects
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Employment Type: Full Time
Apply Before(Deadline): Aug. 14, 2020, midnight (1 week from now)

प्राविधिक सहायक

पुनर्वास नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
न पुनर्वास, कञ्चनपुरको

प्राविधिक सहायकको पदपूर्ती सम्बन्धी सूचना
प्रथम पटक प्रकाशित मिति : २०७७/०४/१४ 

यस कार्यालयको लागि आ.व. २०७७/७८ मा सञ्चालन हुने 'युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना' का लागि १ प्राविधिक साहयक (सब ईन्जिनियर) को पदपूर्ती गर्न पर्ने भएकोले सो सम्बन्धी विस्तृत विवरण यस कार्यालयको वेबसाइट www.punarbasmun.gov.np वाट प्राप्त गरी १५ दिन भित्र योग्यता प्राप्त ईच्छुक | नेपाली नागरिकले नियमाअनुसार दरखास्त पेश गर्न हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

Applying Procedure

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE