चुमनुव्री गाउँपालिका

रोजगार संयोजक (सहायक स्तर पाँचाै)

चुमनुव्री गाउँपालिका

रोजगार संयोजक (सहायक स्तर पाँचाै)

रोजगार संयोजक (सहायक स्तर पाँचाै)

चुमनुव्री गाउँपालिका

सिर्दिबास, गोरखा
Experience: More than or equals to 1 year
Source: Annapurna Post Newspaper

रोजगार संयोजक (सहायक स्तर पाँचाै)

Basic Job Information

Job Category: General Mgmt. / Administration / Operations
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Employment Type: Full Time
Apply Before(Deadline): Jan. 29, 2020, 5 p.m. (6 months, 1 week ago)

रोजगार संयोजक (सहायक स्तर पाँचाै)

विज्ञापन नं. ४/०७६/७७

तह सहायक स्तर पाँचाै)

आवश्यक न्युनतम योग्यताहरुः

  • नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्रवीणता प्रमाण पत्र तह वा सोसरह उत्तिर्ण गरेको
  • परीक्षाको किसिमिः रोजगार संयोजकको पदपुर्ती र सेवा सुविधा सम्बन्धि मापदण्ड २०७६ को दफा ८ र ९ मा तोकिए अनुसार (प्रारम्भिक सूची, सेवा सम्बन्धि र कम्प्युटर सम्बन्धि) हनेछ ।
  • दरखास्त दिने अन्तिम मितिमा १८ वर्ष पुरा भई पैतालीस वर्ष ननाघेको ।
  • भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरि कुनै कारवाही नभएको ।
  • नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार॒ नठहरिएको ।
  • दरखास्त साथ पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु : शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नागरिकताको प्रतिलिपि, कार्यानुभवको प्रमाणित प्रतिलिपि, पासपोर्ट साईजको फोटो ३ प्रति ।
  • दरखास्त दस्तुरः रु. ५००।-
  • तलब स्केलः नियमानुसार ।
  • अन्य सुविधा र कार्यविवरणः निर्देशिकामा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
  • परिक्षा मिति र समयः प्रारम्भिक सूची प्रकाशित भएपछि लिखित परिक्षा तोकिने छ।

Applying Procedure

उल्लेखित पदका लागि आवश्यक पाठ्यक्रम र दरखास्त फारम गाउँपालिकाको कार्यालयबाट उपलब्ध गराईनेछ |

योग्यता पुगेका इच्छकु नेपाली नागरिकहरुले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले पन्ध्र (१५) दिन भित्र कार्यालय समयमा गाउँपालिकाको कार्यालयमा दरखास्त पेश गर्नहुन यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ । दरखास्त दिने अन्तिम दिन सार्वजनिक विदा पर्न गएमा त्यसको भोलीपल्ट कार्यालय समय भित्र दरखास्त पेश गर्नुपर्नेछ ।

दिगो विकास अनपुम संस्कृति, उन्नत पर्यटन समृद्ध चुमनुत्री
चुमनुव्री गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सिर्दिबास, गोरखा, गण्डकी प्रदेश, नेपाल

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

Job Action

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE