अ.हे.व.

अाठराइ त्रिवेणी गाँउपालिका

हाङपाङ ताप्लेजङ, नेपाल
Source: Annapurna Post Newspaper

अ.हे.व.

Basic Job Information

Job Category: Healthcare / Pharma / Biotech / Medical / R&D
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 5 ]
Employment Type: Contract
Apply Before(Deadline): Jan. 20, 2020, 5 p.m. (2 months, 1 week ago)

अ.हे.व.

सूचना नं. : ०२।२०७६-०७७
पद :
अ.हे.व.
सेवा : स्वास्थ्य
समुह : हे.इ.
तह : सहायक चाैथाेँ
अावश्यक संख्या : ५

शैक्षिक योग्यता र अनुभव :

  • नेपाली नागरिक
  • शैक्षिक योग्यता
  • मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट C.M.A. वा सो सरह काेर्ष उत्तीर्ण
  • अनुभवीलाइ प्राथमिकता दिइने
  • १८ वर्ष उमेर पुरा भइ ३५ वर्ष ननाघेकाे हुनुपर्ने । (महिलाकाे हकमा ४० वर्ष ननाघकाे ।)
  • अन्य प्रचलित कानूनद्वारा अयाेग्य नभएकाे

दरखास्तमा संलग्न गर्नुपर्ने :

  • शैक्षिक योग्यताको प्रमाणित प्रतिलिपी, नेपालि नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी, कार्य अनुभवको प्रमाणको प्रतिलिपी, दस्तुर बुझाएको सक्कलै भौचर

पारिश्रमिक : सम्बन्धित पदको लागि नेपाल सरकारले निर्धारण गरे वमोजिम


Applying Procedure

योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरूले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिन भित्र कार्यालय समयमा कार्यालयको आर्थिक प्रशासन शाखा वा गाउँपालिकाको संचित कोषमा राजस्व तिरेको रसिद सहित दरखास्त दिन हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । यसको फाराम, कार्य-विवरण, पारिश्रमिक, सेवाका शर्तहरु सहितको विस्तृत विवरण कार्यालयबाट उपलब्ध हुनेछ ।

 दस्तुर रू. : ३००

परीक्षण पद्धति : प्राप्त दरखास्त मध्येबाट शंक्षिक योग्यता, कार्य अनुभब र स्थायी ठेगाना अन्तरवार्ताको अधारमा मूल्याङ्कन गरी छोटो सूची प्रकाशित गरिनेछ र छोटो सूचीमा परेका उम्मेद्वार मध्येबाट लिखित परीक्षा (कार्यालय सहयोगी वाहेक) तथा अन्तरवार्ताको माध्यमद्वारा छनौट गरिनेछ । लिखित परीक्षा तथा अन्तरवार्ताको मिति पछि प्रकाशन गरिनेछ ।

अन्य कुरा बुझ्नु परेमा :
कार्यालय प्रमुख ९८५२६६०९६०, कर्मचारी प्रशासन शाखा प्रमुख : ९८४१७७६९१७, स्वास्थ्य संयोजकः ९८६२६०२८१४

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

Job Action

TO APPLY: For this job, please follow the applying procedure.


Register Now

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE